Politieke Databank

transparantie aangeboden door

Personne Virtuelle Andere partij, 28 jaar, vrouw, Franstalig
Personne Virtuelle

Slagzin

Sans transparence, pas de confiance !

Mijn drie persoonlijke successen

Succes 1

• MODERNISATION DE L’ECHEVINAT DES TRAVAUX : réduction de moitié de la durée d’inaccessibilité des routes, synchronisation des travaux des différentes entreprises, remise en état de tous les trottoirs, informatisation, délais de paiement respectés.

Succes 2

• EXCELLENCE PROFESSIONNELLE : grande dis' à l’univ, nombreuses publications, 16 propositions de lois en 7 ans, doublement du chiffre d’affaires de mon cabinet en 6 ans ; ai gagné 78% des procès ; répond à tout courrier endéans les 10 jours.

Succes 3

? VIE SOCIALE ET FAMILIALE : restés unis entre conjoints et avec nos 5 enfants ; parents et enfants sont tous engagés socialement ; je travaille bénévolemt comme administratrice d?un orphelinat et accueille des orphelins chez moi pr certaines fêtes.

Mijn politieke prioriteiten

Fiscaliteit

Plafonner dans la constitution la dette et l’impôt direct. Alléger la fiscalité sur le travail et compenser en augmentant la fiscalité sur l’énergie. Remplacer les droits de succession, les préc. imm. et mob. par une taxe unique.

Tewerkstelling

Supprimer cotisat. patronales à ONSS; simplification administrative (p.ex. supprimer chèques-repas) ; améliorer formation prof en fusionnant les réseaux officiels ; indemnisation de chômage dégressive dans le temps.

Veiligheid

Travaux d’utilité publique pour les délinquants ; expérimenter la sous-traitance de prisons au privé ; armer les chauffeurs de bus qui acquièrent le statut nécessaire ; faire respecter la loi obligeant à dénoncer les délits.

Besparingen & fraude bestrijding

Réduction de la dette publique ; suppression des institutions surannées (p.ex. gouvernements provinciaux, certaines intercommunales) ; suppression de la gratuité du séjour en prison ; logiciels open source.

Politieke initiatieven

2011 : Projet de loi sur l'assouplissement des conditions d'immigration.

Personne Virtuelle Andere partij, 28 jaar, vrouw, Franstalig

= Deze informatie wordt enkel getoond aan zij die gelogd zijn
 • twitter
 • face book
 • sn

Andere persoonlijke gegevens

 • Volledigheidsgraad van dit profiel: 99%
 • Aantal kinderen: 3
 • Geloof:Katholiek

Beroep 1

 • Aanspreektitel van de assistent: Monsieur
 • Assistent: Freddy Crochet
 • E-mail: crochet@outsiplou.xx
 • Tel.:012 345 555

Beroep 2

Privé-contactgegevens

Curriculum Vitae

Politieke loopbaan

Je suis une personne virtuelle, créée pour les besoins de démonstration. Les opinions exprimées dans mon profil ne constituent pas une prise de position de NousCitoyens.

2005- : députée MG à la Chambre
2008-2010 : présidente du groupe MG à la Chambre
1985- : échevine des travaux publics à Outsi-Plou 
1983- : conseillère communale d’Outsi-Plou 

Beroepsloopbaan

2006 : associée au bureau Duralex ; spécialisée en droit administratif
Depuis 2002 : avocate au barreau de Liège
1992-2001 : fonctionnaire de la Région wallonne, Direction du Logement social
1989-92 : attachée au cabinet de M. Dupuis, ministre de la Fonction publique
1985-88 : avocate stagiaire chez Verwilghen & partners

Opleiding

1985 : licenciée en sciences politiques et relations internationales, ULg

Publicaties

2005 à 2012 : 17 articles dans des revues spécialisées de droit
2003 : co-auteur de l’ouvrage « Droit du logement » aux éditions Bruylants
1985 : La politique européenne d'harmonisation de l'Enseignement supérieur – Le Processus de Bologne et ses conséquences (mémoire de fin d'études)

Uitspraken

"Même si je suis élu, je ne siégerai pas au Parlement." Journal X, 2/4/2014

Artikelen

20/02/2015
Pour le service minimum lors des grèves des transports publics(3)
19/10/2014
Candidat victime du système de dévolution des votes en case de tête(1)

Score bij vroegere verkiezingen

Deelstaatverkiezingen 2009

Duitse Gemeenschap
Plaats nummer 6 als effectieve kandidaat op de lijst PS. Verkreeg 1.514 voorkeurstemmen: penetratiegraad van 3,12% in Kieskring Luik.

Federale verkiezingen 2010

Federale Kamer van Volksvertegenwoordigers
Plaats nummer 2 als effectieve kandidaat op de lijst MR. Verkreeg 15.515 voorkeurstemmen: penetratiegraad van 2,07% in Provincie Luik.

Verkiezingen 2014

Federale Kamer van Volksvertegenwoordigers
Plaats nummer 4 als effectieve kandidaat op de lijst Andere partij. Verkreeg 4.329 voorkeurstemmen: penetratiegraad van 1,12% in Provincie Luik.

(Politieke en professionele) mandaten

€ = bezoldigde mandaten. Bron: Cumuleo


Indien sommige gegevens onjuist blijken, vragen we u dat ons te melden. U kunt ons ook extra informatie verstrekken via info@WeCitizens.be of met het anonieme formulier.

Schrijf u in en krijg volledige toegang hier

Politieke Databank

transparantie aangeboden door

Standpunt van Virtuelle Personne

Onderwerp Vraag Antwoord Datum van antwoord Stem in het parlement Persoonlijke commentaar Persoonlijke link
2 Sociale zekerheid, Overheidsinstellingen De Gewesten moeten autonoom hun sociale zekerheid beheren.

In het kader van de 6e staatshervorming werden alle ontvangsten van een tak van de maatschappelijke zekerheid – de kinderbijslag – worden overgedragen aan de drie Gewesten en aan de Duitstalige Gemeenschap. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gebeurde de overdracht aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, waaronder alle daar wonende Nederlands en Franstaligen vallen. Elke entiteit zal haar eigen verdeelsleutel kunnen bepalen naargelang de doelstellingen van haar gezinsbeleid. Het bepalen en innen van alle sociale bijdragen (met inbegrip van die voor de kinderbijslag) die ten laste vallen van de ondernemingen of de zelfstandigen, blijft een bevoegdheid van de Federale Staat, om te vermijden dat er inzake de sociale bijdragen verschillen zouden ontstaan die invloed kunnen hebben op de vestiging van de ondernemingen op basis van een opbod tussen de Gewesten. De overdracht van andere sectoren van de sociale zekerheid zal in principe volgen. (redactiedatum: 2/5/2014)

Eerder ja 18/07/2016

Geen uitleg beschikbaar

La cohérence voudrait que la même autorité décide les règles et gère les conséquences.
3 Buitenlands beleid en Europa, Religie Turkije mag lid worden van de Europese Unie.

Turkije, dat in 1999 het statuut van EU-kandidaat kreeg, heeft nu dat van geassocieerd lid. De toetredingsonderhandelingen worden sedert 2005 gevoerd op basis van de “criteria van Kopenhagen” die in 2007 in het Verdrag betreffende de Europese Unie (art. 49) werden opgenomen. Die criteria omvatten meer bepaald: - het invoeren van stabiele instellingen die borg staan voor de rechtsstaat, de democratie, de mensenrechten en het eerbiedigen en beschermen van de minderheden; - een leefbare markteconomie. Die onderhandelingen stuiten op volgende hinderpalen: - religieuze en etnische discriminatie (Koerden en Armeniërs); - de militaire bezetting van het noorden van het eiland Cyprus en het niet erkennen van de republiek Cyprus als onafhankelijke Staat. USA en Groot-Brittannië steunen de toetreding van Turkije tot de EU. Een belangrijk gegeven is de invloed die de islam in Europa zou verwerven, aangezien de Staat met de grootste bevolking van de Unie overwegend islamitisch zou zijn. (redactiedatum: 2/5/2014)

Helemaal niet akkoord 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

La Turquie ne partage pas le même parcours historique et culturel que le reste de l'Europe.
4 Maatschappij (andere), Fiscaliteit De belastingdruk in ons land moet aanzienlijk worden verlaagd, zelfs indien dit ten koste gaat van de openbare dienstverlening.

Geen uitleg beschikbaar

Eerder ja 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

Il ne faut pas plus d'Etat, mais mieux d'Etat.
5 Milieu, Energie Kerncentrales moeten verboden zijn op ons grondgebied.

Geen uitleg beschikbaar

Helemaal niet akkoord 11/06/2015

Geen uitleg beschikbaar

Mieux vaut le nucléaire que les émissions de CO2 !
6 Maatschappij (andere), Religie De Islam kan in onze samenleving opgenomen worden.

De islam echter zo heterogeen, dat men moeilijk een algemeen standpunt kan innemen tegenover die bewering. Het christendom heeft verschillende takken (katholiek, orthodox, anglicaans, protestants) die door de Staat als afzonderlijke erediensten worden erkend. Men vraagt zich af of een “verdeling” van de islam in verschillende strekkingen niet nuttig zou zijn voor iedereen. Er zijn goed in onze samenleving geïntegreerde moslims, maar er bestaan ook terroristische takken (zoals Al Qaida). Eenzelfde diversiteit treft men aan bij overwegend islamitische Staten. Aangezien het om een godsdienst gaat, wordt het vermogen van de islam om zich aan onze pluralistische samenleving aan te passen, onder andere gemeten aan het eerbiedigen van de godsdienstvrijheid en van de scheiding tussen Kerk en Staat. Wat zullen moslims doen wanneer iemand van hun gezin (of een verwante) dat geloof wil afzweren? Iedereen heeft het recht te trachten de samenleving te doen evolueren in een richting die beantwoordt aan zijn overtuiging. De vraag is echter wat er gaat gebeuren wanneer de moslims over een comfortabele politieke meerderheid zouden beschikken in ons land. Hoe gaan ze dan de Koran interpreteren, die schijnt te willen dat de Staat onder religieuze voogdij komt? (redactiedatum: 2/5/2014)

Spreek mij niet uit 11/02/2016

Geen uitleg beschikbaar

Les "frères musulmans" ne s'intégreront jamais. Quand l'islam est majoritaire, le discours change...
7 Sociale zekerheid, Besparingen & fraude bestrijding Werkloosheidsvergoedingen moeten dalen naarmate men langer werkloos is.

Sedert 01/01/2013 is het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen degressief geworden in drie fasen, die telkens verschillen naargelang de beroepsloopbaan. Na hoogstens drie jaar wordt de werkloosheidsuitkering als volgt beperkt in de tijd: Gezinshoofd: 1090 EUR (tegen de index van de kleinhandelsprijzen van september 2012) Alleenstaande: 916 EUR Samenwonende: 483 EUR Die degressie is niet van toepassing op de brugpensioenen, op de werknemers die de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt of die gedurende 20 jaar bijdragen hebben betaald en evenmin op wie als werkonbekwaam werd erkend door de RVA-arts Vroeger bleef men gedurende heel de werkloosheid het bedrag trekken dat men ontving tijdens het eerste jaar. De regering stelt dat die gefaseerde vermindering van de uitkeringen een doeltreffend middel is om werklozen aan te sporen om een betrekking te zoeken. (redactiedatum: 2/5/2014)

Eerder ja 11/06/2015

Geen uitleg beschikbaar

Il faut éviter le parasitisme. La sécurité sociale est toujours assurée grâce au CPAS.
8 Sociale zekerheid, Openbaar management (andere), Democratie, Mobiliteit Bij staking in openbare diensten (bijvoorbeeld openbaar vervoer) moet er een minimale dienstverlening zijn, zodat de (negatieve) gevolgen voor burgers beperkt blijven.

Art. 31 van het Europees sociaal handvest staat beperkingen van het stakingsrecht toe, wanneer die wettelijk zijn vastgelegd en in verhouding staan tot de eisen van het algemeen belang. De wet van 19/08/1948 betreffende de prestaties van algemeen belang in vredestijd stelt de regering in staat om uitsluitend privéondernemingen en het personeel ervan op te vorderen in welbepaalde gevallen. In buurlanden bestaan er wetgevingen die, bij een staking van het personeel in het openbaar vervoer, een “minimumdienstverlening” opleggen “voor belangrijke lijnen tijdens de spitsuren”. Maar sommigen wijzen erop dat het heel moeilijk is om die minimumdienstverlening te definiëren en op het terrein te organiseren. (redactiedatum: 2/5/2014)

Helemaal akkoord 01/09/2015

In 2011 en 2013 zijn wetvoorstellen voor de invoering van een minimale dienstverlening in ondernemingen die zich bezighouden met diensten van algemeen belang ingediend door twee afgevaardigden van Open VLD (Maggie De Block, Sabien Lahaye-Battheu), vijf afgevaardigden van N-VA (Bert Maertens, Bert Wollants, Minneke De Ridder, Theo Francken et Steven Vandeput) en zes afgevaardigden van MR (Olivier Destrebecq, Valérie De Bue, Philippe Goffin, Jacqueline Galant, Denis Ducarme et Luc Gustin). De refertedatum is 30.06.2012.

Pourquoi les chauffeurs de bus doivent-ils pouvoir perturber le pays alors que les fonctionnaires p.ex. n'ont pas ce pouvoir?
9 Maatschappij (andere), Sociale zekerheid, Budget en overheidfinanciën Mijn pensioen mag niet ten laste komen van de volgende generaties.

Geen uitleg beschikbaar

Helemaal akkoord 13/08/2015

Geen uitleg beschikbaar

Je ne trouve pas correct de laisser des boulets aux autres et encore moins vis-à-vis de mes enfants.
10 Overheidsinstellingen Vlaanderen moet op termijn een onafhankelijk land worden.

Geen uitleg beschikbaar

Eerder nee 11/06/2015

Geen uitleg beschikbaar

Au-delà de la surenchère politique et de l'égoïsme nationaliste, il y a plus d'avantages à rester ensemble.
11 Openbaar management (andere), Opvoeding De basis- en secundaire scholen moeten een grotere beheersautonomie hebben: meer macht voor de directie, minder bureaucratie, meer vrijheid in pedagogische keuzen, enz.

Geen uitleg beschikbaar

Helemaal akkoord 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

L'autonomie des écoles permet une variété dans l'offre scolaire. C'est une richesse. La concurrence entre écoles est bénéfique.
12 Sociale zekerheid, Tewerkstelling De automatische indexering van de lonen moet behouden blijven, onafhankelijk van de werkloosheidsgraad in ons land.

De index van de kleinhandelsprijzen meet de evolutie van de prijzen van de goederen en diensten die door de gezinnen in België worden gebruikt. Hij wordt elke maand opgesteld op basis van een korf die de voornaamste goederen en diensten bevat. Wanneer de gezondheidsindex (d.w.z. de algemene index, maar zonder tabak, alcohol, benzine en diesel) een bepaalde waarde bereikt (de spilindex), leidt hij automatisch tot een verhoging van de lonen, van de sociale uitkeringen en van de huishuren. In 2015 heeft de Federale regering beslist de volgende spilindex over te slaan. De indexering van de lonen en sociale uitkeringen zal dus de daarop volgende spilindex moeten afwachten. In de privéondernemingen wordt er over de indexaanpassing onderhandeld in het kader van de collectieve arbeidsovereenkomsten voor de verschillende bedrijfssectoren. Sedert 2006 is de gezondheidsindex met 21,12% gestegen. Die gedeeltelijke indexering (via de gezondheidsindex) van de lonen en huurinkomsten houdt de koopkracht van heel de bevolking en ook de binnenlandse consumptie op peil. In een land zoals België waar de economie sterk afhankelijk is van uitvoer, is de concurrentiekracht t.o.v. het buitenland ook een belangrijke bron van werkgelegenheid, en dus koopkracht. België en het Groothertogdom Luxemburg zijn de enige Staten waar dat systeem voor het beschermen van de koopkracht bestaat. (redactiedatum: 2/2/2016)

Eerder nee 11/06/2015

Geen uitleg beschikbaar

La mondialisation nous oblige à serrer la ceinture pour rester concurrentiel. Le chômage est un choix politique scandaleux.
13 Milieu, Energie De overheidssteun voor hernieuwbare energie in de vorm van subsidies en groene stroomcertificaten moet worden afgebouwd.

Geen uitleg beschikbaar

Eerder nee 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

Plutôt que subsidier les renouvelables, taxons plutôt la pollution provoquée par les autres sources d'énergie.
14 Mobiliteit , Fiscaliteit Er moet een stedelijke wegenbelasting worden ingevoerd voor automobilisten die tijdens de weekdagen de grote agglomeraties binnenrijden.

Om het autoverkeer tijdens de ochtend en avondspits bij het binnenkomen van Brussel vlotter te laten verlopen, stellen verscheidene studies voor een stadstol in te voeren met dagtarieven die schommelen tussen 3 tot 12 EUR. Dergelijke tolheffing kan slechts ontradend zijn, wanneer ze de pendelaars meer en beter dan nu het openbaar vervoer doet gebruiken. De files op de Brusselse invalswegen worden beïnvloed door de keuzes inzake infrastructuur en stedenbouw, die behoren tot de bevoegdheid van politieke instanties die losstaan van elkaar: - Wanneer de Vlaamse regering de uitbreiding van de bedrijfszones in de randgemeenten en rond de luchthaven van Zaventem promoot, veroorzaakt ze een toename van het autoverkeer op de ring, aangezien het openbaar vervoer de weggebruikers geen aantrekkelijk alternatief biedt; - Bij gebrek aan een GEN, hebben de pendelaars vanuit het zuiden en het westen van Brussel onvoldoende klokvaste diensten, zodat ze minder geneigd zijn van het individueel vervoer over te stappen naar een andere transportwijze. - Men verwacht dat de economische activiteit in Brussel, trager maar regelmatig, zal blijven groeien en dus meer pendelaars zal aantrekken. De regelgeving van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest die de woonwijken beschermt tegen de uitbreiding van bedrijfsvolumes, meer bepaald van kantoren, kan die trend niet ombuigen. (redactiedatum: 2/5/2014)

Eerder ja 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

C'est un exemple de taxation intelligente. Je préfère payer cette taxe plutôt que perdre des heures dans les embouteillages.
16 Overheidsinstellingen, Besparingen & fraude bestrijding Het provinciale bestuursniveau in ons land moeten worden afgeschaft.

Geen uitleg beschikbaar

Helemaal akkoord 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

Cet échelon institutionnel est devenu tout à fait inutile, sauf pour multiplier les mandats politiques et placer des créatures politiques.
17 Immigratie & integratie, Opvoeding Het is goed om de inschrijvingsvoorwaarden van kinderen in het secundair onderwijs te reguleren (bijv. om de sociale mix te verhogen).

In Franstalig België wordt sedert 2007 de keuze van de middelbare school door de ouders geregeld volgens verscheidene criteria waardoor men inschrijvingen van vele jaren op voorhand en dus het ontstaan van zogenaamde “gettoscholen” tracht te vermijden. Die criteria proberen de keuze meer bepaald te kanaliseren op basis van het naar school gaan van de kinderen van eenzelfde gezin en van de ruimtelijke nabijheid van het scholenaanbod ten aanzien van de woonplaats van het kind. (redactiedatum: 2/5/2014)

Eerder nee 01/09/2015

Wij onderzochten enkel het parlement van de Franstalige Gemeenschap, waar verschillende wettelijke aanpassingen gebeurden. De decretale wijziging van 18 maart 2010 dient als antwoord op onze vraag vanwege de betrokken politici.

Que l'Etat le fasse dans les écoles d'Etat, soit. Mais laissons libres les autres. Imposer un petit quota éventuellement.
18 Maatschappij (andere), Religie Het huwelijk moet enkel toegelaten zijn tussen één man en één vrouw.

Een positief antwoord op die vraag betekent dat men zowel tegen polygamie als tegen het homohuwelijk is. In België mogen personen van hetzelfde geslacht sedert juni 2003 met elkaar trouwen. De criteria inzake leeftijd, instemming en verwantschap zijn dezelfde als voor heterohuwelijken. Sedert 2006 kunnen homokoppels kinderen adopteren onder dezelfde voorwaarden als heterokoppels. (redactiedatum: 2/5/2014)

Helemaal akkoord 18/07/2016

Geen uitleg beschikbaar

La loi prévoit d'autres formes de cohabitation. Préservons la spécificité de l'institution toute naturelle du mariage entre un homme et une seule femme.
19 Justitie, Tewerkstelling Gedetineerden moeten tijdens hun opsluiting arbeid kunnen verrichten om de kosten van hun verblijf in de gevangenis te betalen.

Geen uitleg beschikbaar

Eerder ja 11/06/2015

Geen uitleg beschikbaar

Pourquoi un criminel peut-il vivre au frais de la princesse?
20 Openbaar management (andere), Overheidsbedrijven De overheid mag eigenaar zijn van ondernemigen die onderhevig zijn aan concurrentie (telecom, media, banken, enz.).

Binnen de Europese Unie kunnen overheden geheel of gedeeltelijk eigenaar zijn van handelsondernemingen, op voorwaarde dat het beheer ervan niet in strijd is met de Europese regelgeving inzake eerlijke concurrentie, die verborgen overheidssteun verbiedt, behalve voor ondernemingen die moeten zorgen voor openbare dienstverlening. In sectoren zoals uitgeverij, communicatie en cultuur, staat de Europese Commissie overheidssteun toe om de creativiteit te bevorderen en de verscheidenheid van meningen in stand te houden. (redactiedatum: 2/5/2014)

Helemaal niet akkoord 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

Evitons la concurrence déloyale. Respectons le principe de subsidiarité et encourageons les citoyens à leur rôle.
21 Gezondheid, Sociale zekerheid, Huisvesting Om de armoede te bestrijden, moeten bepaalde basisgoederen en -diensten (energie, huisvesting, gezondheidszorg, kinderopvang, enz.) gratis aangeboden worden.

In 2016 werd het aantal Belgen dat onder de armoedegrens leefde, geschat op 14,9 %. De drempel bedraagt 1083 euro per maand voor een alleenstaande persoon en 2274 euro per maand voor een gezin van twee volwassenen met twee kinderen. . Het aanbod van een aantal gratis diensten verschilt duidelijk van, maar ligt dicht bij, het concept van universele bijslag. Het is in zekere zin een toelage in natura. De gemeente kan typisch optreden in de financiering van crèches, huisvesting (binnen het kader van de OCMW's) en het openbaar vervoer.

Eerder ja 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

C'est une forme améliorée du principe d'allocation universelle.
22 Openbaar management (andere), Democratie Alle politieke mandatarissen moeten de inkomsten (incl. voordelen in natura) verkregen uit hun mandaat, openbaar maken.

In België moeten de meeste overheidsmandatarissen, de leiders van ministeriële kabinetten en sommige hoge ambtenaren bij het Rekenhof geregeld een vermogensverklaring indienen, alsmede een lijst van hun mandaten, functies of beroepen. Die lijsten hebben betrekking op alle bezoldigde en onbezoldigde mandaten, openbaar en business. Ze worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De vermogensverklaringen worden onder gesloten omslag ingediend bij het Rekenhof. Ze moeten een beschrijving geven van het roerend en onroerend bezit. Die verklaring dient enkel te worden aangepast wanneer het vermogen verandert. Aangezien deze verklaring strikt vertrouwelijk is, mag ze slechts worden geopend door en onderzoeksrechter in het kader van een gerechtelijke procedure. De vermogensverklaringen worden aan de indieners terugbezorgd na een ononderbroken periode van zes jaar waarin die verplichting niet meer gold. Anders dan in veel buurlanden zijn verkozen politieke mandatarissen in België niet verplicht informatie over hun inkomsten te publiceren tijdens de duur van hun mandaat. (redactiedatum: 2/5/2014)

Helemaal akkoord 18/07/2016

Geen uitleg beschikbaar

Si je suis mandataire, le citoyen est mon employeur et il a logiquement le droit de connaître mes revenus.
23 Religie, Overheidsinstellingen Ambtenaren mogen hun godsdienstige - of filosofische overtuiging kenbaar maken (met hoofddoek, kruisje, pin, enz.) zelfs bij contacten met de bevolking.

In België is het door de wet van 28/04/2011 verboden een volledige sluier (boerka) te dragen, die het gezicht bedekt. Volgens die wet moet iedereen in de openbare ruimte voortdurend herkenbaar zijn en mag het gezicht dus zelfs niet gedeeltelijk worden bedekt. De bezwaren die bij het Grondwettelijk Hof werden ingediend wegens aantasting van de vrije meningsuiting en van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, werden afgewezen. (redactiedatum: 2/5/2014)

Helemaal akkoord 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

Je ne peux pas éviter que les fonctionnaires aient leurs opinons. Dès lors, je préfère les connaître.
24 Openbaar management (andere), Overheidsinstellingen Het aantal ministeriële kabinetsmedewerkers moet beperkt worden tot dertig.

Telkens wanneer er een regering gevormd is, bepaalt men het hoogste aantal medewerkers dat elke minister mag aanwerven naargelang zijn diverse bevoegdheden. Dan wordt dat aantal onderverdeeld naargelang de studieniveaus. Wanneer men het heeft over 120 personen, dan gaat het over alle soorten jobs, met inbegrip van de chauffeurs en het onderhoudspersoneel. Die medewerkers kunnen uit ambtenaren worden gerekruteerd. Ministeriële kabinetten zijn nodig omdat een minister zijn naaste medewerkers moet kunnen kiezen op basis van hun geschiktheid om hun politieke opties loyaal en discreet te verwezenlijken. In sommige landen, zoals in Nederland, kunnen ministeriële kabinetten uit minder dan tien personen bestaan. Europese commissarissen hebben een kabinet van een twintigtal medewerkers.

Helemaal akkoord 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

A la Commission européenne, les commissaires ont un vingtaine de gens dans leur cabinet et ils ont nettement plus de responsabilités.
25 Openbaar management (andere), Tewerkstelling De verschillen tussen het ambtenarenstatuut en de arbeidsovereenkomsten in de privésector moeten worden weggewerkt.

Wie door de selectieproeven komt, kan rekenen op de stabiliteit van een ambtenarenstatuut en op een bezoldiging (wedde) die vroeger aanzienlijk lager lag dan in de privésector, maar die nu dichter bij dat niveau ligt door de geringe stijging van de lonen in de privésector. Dit betekent dat de verschillen tussen de beroepsinkomsten voor gelijkwaardige functies tijdens de dienstperiodes kleiner worden tussen beide statuten, behalve voor leidinggevende functies. Vroeger werden de inkomensverschillen tussen beide statuten tijdens het beroepsleven gecompenseerd door ambtenarenpensioenen die gemiddeld hoger lagen dan die uit de privésector. Sedert een dertigtal jaar kunnen de pensioenen in de privésector hoger liggen dan de ambtenarenpensioenen, wanneer bedrijven aanvullende pensioenstelsels aanbieden (groepsverzekering enz.) (redactiedatum: 2/5/2014)

Helemaal akkoord 25/05/2014

Geen uitleg beschikbaar

Cette distinction de statut est anachronique. Elle est aussi responsable, pour une bonne part, de l'inefficacité des administrations publiques.
26 Economie (andere), Fiscaliteit Er moet een belasting komen op financiële transacties (verkoop van aandelen, obligaties, valuta, derivaten en andere beurstransacties).

Het plan om financiële transacties te belasten – de zogenaamde Tobintaks, naar de naam van de uitvinder ervan – zou per 1 januari 2016 in voege moeten treden in tien Europese landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, België en Nederland. In het begin zou de nieuwe heffing beperkt worden tot verrichtingen op aandelen en waarschijnlijk op sommige obligaties. Bijgevolg zouden de bij de lancering op 30 miljard euro geraamde inkomsten niet hoger liggen dan 4 miljard euro. Het speculatiewerende effect van de TOBIN-taks zal pas werkelijkheid worden wanneer de taks ook zal gelden voor verrichtingen met “afgeleide producten”.

Helemaal akkoord 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

Cette taxe a beaucoup plus de sens que les droits d'enregistrement sur la vente d'une maison. Il nous faut une fiscalité plus intelligente.
27 Fiscaliteit De notionele interesten moeten afgeschaft worden.

Dit fiscaal voordeel, dat sedert 2007 van kracht is, geeft elke aan de Belgische vennootschapsbelasting onderworpen firma het recht om van haar belastbare inkomsten een bedrag af te trekken dat overeenkomst met een theoretische interest die berekend is op haar eigen vermogen. Aanvankelijk ging het om een interest van 4%. Voor het aanslagjaar 2015 werd de notionele interestvoet vastgesteld op 2,63% (basisrentevoet) en op 3,13% voor de KMO’s. De aanslagvoet inzake vennootschapsbelasting bedraagt 33,99%, maar de belastbare grondslag kan verdwijnen dankzij de notionele interestaftrek. Dat fiscaal voordeel is vooral nuttig voor vennootschappen die een groot eigen vermogen kunnen aanleggen en in stand houden. Momenteel raamt men het inkomstenverlies voor de Staat op meer dan vijf miljard euro. Verscheidene partijen stellen in hun verkiezingsprogramma van 2014 voor, het systeem van de notionele interestaftrek te vervangen door een verlaging van de aanslagvoet van de vennootschapsbelasting tot 25% van de winst over het boekjaar. (redactiedatum: 2/2/2016)

Eerder nee 13/08/2015

Geen uitleg beschikbaar

Je serais plutôt partisane de supprimer l'impôt des sociétés, quitte à augmenter l'impôt sur les dividendes.
29 Beroepsvorming, Tewerkstelling Afgestudeerde jongeren moeten gegarandeerd werk krijgen, zelfs als de staat hiervoor meer stages, opleidingen en jobs in de non-profit sector moet financieren.

In landen zoals Duitsland en Nederland, die een goed ontwikkeld systeem van alternerend leren hebben, bedraagt de werkloosheidsgraad bij min-25-jarigen slechts de helft van die In Vlaanderen en een derde van die in Brussel en Wallonië. Tijdens de eerste vijf jaar na het verlaten van de school, worden jongeren in België gedurende gemiddeld 3,5 jaar tewerkgesteld. Bij weinig opgeleide jongeren bedraagt die gemiddelde duur slechts één jaar. Sommige specialisten geven volgende aanbevelingen: (i) zorgen voor een betere combinatie van werk en studie vanaf de leeftijd van 16 jaar en (ii) jongeren vanaf het moment waarop ze als werkzoekenden zijn ingeschreven, een beperkte uitkering te geven (+/- 400€), maar met een betere opvolging van de inspanningen die ze doen om werk te vinden en van de opleiding, op basis van een geïndividualiseerd actieplan naargelang het profiel en de behoeften van de werkzoekende. (redactiedatum: 2/5/2014)

Eerder nee 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

Il y a de meilleures façon de créer de l'emploi pour les jeunes. Il faut réduire le chômage globalement sans que l'Etat ne fourre son nez dans tout.
30 Buitenlands beleid en Europa, Budget en overheidfinanciën Europa moet doorgaan met het opleggen van stricte regels betreffende het begrotingstekort van de lidstaten.

Tijdens de onderhandelingen die de staatshoofden voerden om het Verdrag van Maastricht voor te bereiden, werd er in een politiek akkoord bepaald dat, als een van de criteria om te kunnen deelnemen aan de eenheidsmunt, het jaarlijkse tekort voor de overheidsuitgaven niet meer dan 3% mocht bedragen. Amper was de euro ingevoerd, of verscheidene landen overtraden die regel al, zonder dat Europese Commissie reageerde: Frankrijk en Duitsland waren bij de eerste landen die zich daaraan bezondigden. Wegens de crisis kunnen enkele landen in het zuiden van de eurozone hun overheidsschuld moeilijk financieren tegen een redelijke interest. Er werden hulpplannen ingevoerd, maar die gaan samen met strikte voorwaarden om de overheidsschuld snel terug te dringen en het jaarlijks deficit te beperken tot 3%. Die landen wijten hun toenemende werkloosheid en hun economische achteruitgang aan de door “Europa” geëiste besparingen. (redactiedatum: 2/5/2014)

Eerder ja 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

Le cas de la Grèce montre à suffisance que l'Europe doit être plus strict. Un Etat bien géré doit éliminer sa dette pendant les années de prospérité.
31 Maatschappij (andere), Justitie In het algemeen zouden misdrijven strenger bestraft moeten worden.

Geen uitleg beschikbaar

Helemaal akkoord 11/06/2015

Geen uitleg beschikbaar

J'ai parfois l'impression que les innocents sont moins bien protégés que les criminels. Les criminels devraient rembourser le coût social de leur comportement.
32 Fiscaliteit Successie- en registratierechten moeten worden vervangen door een jaarlijkse belasting gebaseerd op vermogensaangifte.

De vermogensfiscaliteit in België bestaat hoofdzakelijk op voorheffingen op de roerende en onroerende inkomsten, uit successie , schenkings en registratierechten, uit belasting op de toegevoegde waarde en uit een vermogensbelasting voor rechtspersonen. Samen goed voor nagenoeg 10 miljard. Voor 2010 raamt de Belgische Nationale Bank het netto roerend en onroerend vermogen (onder aftrek van de leningen) van de natuurlijke personen in België op 1792 miljard euro. Dat leidde tot een reële voorheffingsvoet van ongeveer 0,6%, tegenover ongeveer 1% als Europees gemiddelde. Nederland heeft de waarde van het totale roerend en onroerend vermogen van de natuurlijke personen bepaald en kent er een forfaitair jaarlijks inkomen van 4% aan toe. Op dat theoretische vermogen wordt een belasting van 30% geheven, ofwel 1,2% van de waarde van het totale vermogen. Een belangrijk aspect van deze stelling is het invoeren van een jaarlijkse vermogensafgifte. Dergelijke aanpak kan de fiscale fraude inperken. Tegenstanders werpen op dat het patrimonium reeds bij het opbouwen ervan werd belast, en dat dergelijk taks een eigenaar zou verarmen die geen inkomens krijgt van zijn patrimonium. (redactiedatum: 2/5/2014)

Helemaal akkoord 18/07/2016

Geen uitleg beschikbaar

Un bon système fiscal doit être simple et décourager la fraude. En instaurant une taxe patrimoniale, on devrait supprimer six taxes existantes qui frappent le patrimoine.
33 Sociale zekerheid, Tewerkstelling Om de werkloosheid terug te dringen mag de sociale bescherming van werknemers (bijvoorbeeld de opzegtermijnen) worden afgebouwd.

Geen uitleg beschikbaar

Eerder ja 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

Je suis solidaire avec les chômeurs. Ils sont victimes de la rigidité de notre marché de l'emploi.
34 Immigratie & integratie De voorwaarden voor het verkrijgen van verblijfsvergunningen moeten nog strenger gemaakt worden.

In 2013 verbleven er in België 1.100.000 vreemdelingen op regelmatige wijze. Sedert een tiental jaren nam de jaarlijkse immigratie in België toe van 115.000 personen in 2001 tot 150.000 in 2011. Dat is te verklaren door de uitbreiding van de Europese Unie: de helft van de immigranten komt uit een andere Staat van de Unie. Van de reguliere immigranten komt 17% uit Afrika en 12% uit Azië. Onder de immigranten die niet uit een EU-lidstaat komen, wordt de afgifte van een verblijfsvergunning voor 40% gewettigd door gezinshereniging, studie, humanitaire redenen of het vluchtelingenstatuut. Gelet op de momenteel van kracht zijnde Europese regelgevingen, beschikken de Lidstaten over weinig rechtsmiddelen om de immigratie van werknemers binnen de Unie te regelen: van alle verblijfsvergunningen die in 2011 werden afgeleverd, is 7% gewettigd door bezoldigde activiteiten. Een vreemdeling die België wil binnenkomen vanuit een land dat geen lid is van de Europese Unie, moet verscheidene procedures ondergaan, waarvan de kwantitatieve impact sedert een tiental jaar sterk veranderd is. België binnenkomen via het asielrecht, is sedert verscheidene jaren sterk verminderd. Momenteel wordt meer dan 80% van de aanvragen geweigerd. Bijgevolg is het aantal bij de Dienst Vreemdelingenzaken ingediende dossiers verminderd van 21.500 in 2012 tot 16.000 in 2013. Om een verblijfsvergunning van meer dan drie maanden te kunnen aanvragen om als loontrekker of zelfstandige te werken, moet men eerst een arbeidsvergunning hebben verkregen van de Gewesten, die deze al sedert verscheidene jaren druppelsgewijs toekennen. De verblijfsvergunningen voor studenten, ten slotte, blijven stabiel en worden afgeleverd met de verplichting het land te verlaten in geval van langdurige onderbreking of beëindiging van de studiecyclus. (redactiedatum: 2/5/2014)

Eerder nee 25/05/2014

Geen uitleg beschikbaar

Les conditions pour l'immigration sont actuellement correctes. Je ne parle pas du passé.
35 Maatschappij (andere), Tewerkstelling Positief-discriminerende maatregelen moeten worden uitgebreid om meer vrouwen in leidinggevende functies te krijgen.

Anders dan de quota die de wet oplegt bij verkiezingen voor politieke mandaten, gebeurt de promotie van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de ondernemingen door middel van aanbevelingen en meer bepaald door het verspreiden van goede handelwijzen. Zo heeft het instituut voor gelijkheid van kansen genoteerd op welke manier een vijftigtal grote en middelgrote bedrijven te werk gaan, zoals: - innoverende aanwervingsmethodes die quota voor vrouwen opleggen onder de kandidaten voor een topmanagementfunctie of voor traditioneel mannelijke functies; - mentorschapsprogramma’s opdat vrouwen zich zouden kunnen spiegelen aan vrouwelijke modellen en aldus gemakkelijker toegang zouden krijgen tot topmanagementfuncties of tot opleidingen; - evenementen en campagnes voor het promoten van vrouwen-empowerment binnen de organisatie en het veranderen van de mentaliteit inzake genderstereotypen; - opleidings en netwerkingsprogramma’s om, hoofdzakelijk voor vrouwen, loopbaanperspectieven te openen, ze te helpen bij het uitbouwen van hun netwerk en ze te coachen; - bezinningsgroepen over zwangerschap en moederschap op het werk en over het verzoenen van privé en beroepsleven; - regels voor het versoepelen van de werkuren, voor deeltijds werk, voor thuiswerk enz. (redactiedatum: 2/5/2014)

Eerder nee 11/06/2015

De Kamer heeft op 24 maart 1994 een wet gestemd die slaat op alle verkiezingen en die eist dat minimum een derde van de kandidaten tot hetzelfde geslacht behoren. Op 14 maart 2002 werd deze eis versterkt voor de Europese verkiezingen.

Les mesures discriminatoires ont beaucoup d'effet négatifs. Nous avons passé le cap qui les rendaient nécessaires.
36 Openbaar management (andere), Urbanisme Een stedenbouwkundige vergunning wordt automatisch verkregen als er binnen de twee maanden geen eindbeslissing aan de aanvrager wordt medegedeeld.

Op de verschillende Belgische overheidsniveaus voorzien de regelgevingen in een maximumtermijn waarbinnen de overheid moet antwoorden op de aanvragen van administratieve vergunningen die door de burgers worden ingediend. Wanneer die termijn verlopen is, kan de aanvrager zich ofwel tot een hoger administratief niveau wenden ofwel een klacht indienen bij een administratieve rechtsmacht. Veel regelgevingen bepalen dat het loutere overschrijden van de termijn moet worden beschouwd als een afwijzing van de aanvraag. Het voorstel wil de toestand omkeren in het voordeel van de burger, namelijk door te stellen dat het overschrijden van de reglementaire antwoordtermijn betekent dat de aangevraagde vergunning wordt verleend. In Frankrijk heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers in oktober 2013 een wet goedgekeurd, die voorschrijft dat, behalve op voorbehouden gebieden, “het stilzwijgen dat de administratieve overheid gedurende twee maanden bewaart over een aanvraag, gelijkstaat met de aanvaarding ervan”. (redactiedatum: 2/5/2014)

Helemaal akkoord 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

Il faut mettre un terme à l'abus de pouvoir qui prive les citoyens de leurs droits en allongeant les délais administratifs de façon illégale. La réciproque n'est pas respectée: quand le citoyen est en retard, on lui tape dessus...
37 Bioethiek, Gezondheid Euthanasie moet gemakkelijker toepasbaar zijn voor demente personen die het vooraf hebben aangevraagd.

Euthanasie is erkend als een recht dat elke zieke heeft om zelf te beslissen over leven en dood, voor zover hij zich in de door de wet opgelegde omstandigheden bevindt. Bij volwassenen moet een euthanasieaanvraag een van de twee door de wet van 28 mei 2002 opgelegde procedures volgen: - ofwel de voorafgaande wilsverklaring door iemand die nog in staat is zijn wil uit te drukken. De aanvrager kan zijn voorafgaande verklaring altijd intrekken of wijzigen. De aanvraag zal slechts worden uitgevoerd wanneer de betrokkene (i) lijdt aan een zware en ongeneeslijke accidentele of pathologische aandoening, (ii) bewusteloos is en (iii) zijn toestand onomkeerbaar wordt geacht. - ofwel een uitdrukkelijke vraag van een volwassene op een ogenblik waarop die zijn actuele wil om te sterven nog kan uiten en zich in een medisch uitzichtloze toestand bevindt, Drie geneesheren moeten zich over deze toestand uitspreken. Een verklaring moet ingediend worden bij de controlecommissie van de wet van 2002. (redactiedatum: 2/5/2014)

Helemaal niet akkoord 18/07/2016

Geen uitleg beschikbaar

L'euthanasie est un suicide assisté. Je réprouve le suicide.
38 Democratie, Budget en overheidfinanciën Bij grote overheidsinvesteringen moet de bevolking vooraf worden bevraagd met een volksraadpleging.

Plannen voor grote werken van algemeen belang mikken per definitie op de lange termijn, terwijl de uitvoering ervan zelf ook lang duurt! Eender welke instantie die zulk een beslissing neemt, moet afstand kunnen nemen van het onmiddellijke voordeel om op lange termijn te denken. In tegenstelling tot het referendum, waarvan het resultaat bindend is voor de overheid die het heeft georganiseerd, kunnen de organisatoren van een volksraadpleging oordelen over de gevolgen die ze er zullen aan geven. Tegenwoordig worden beslissingen over grote werken voorafgegaan door een effectenstudie en door een openbaar onderzoek waarbij de deelnemers vragen kunnen stellen en bezwaren uiten. De initiatiefnemers van het project moeten daarop antwoorden en hun plannen desgevallend corrigeren. (redactiedatum: 2/5/2014)

Helemaal akkoord 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

L'histoire montre que la corruption accompagne souvent les grands investissements. Ceci explique peut-être le grand engouement de certains décideurs pour faire des investissements. Le citoyens doit être consulté.
39 Fiscaliteit Een 'miljonairstaks' moet het vermogen boven 1 miljoen euro belasten.

Geen uitleg beschikbaar

Eerder nee 11/06/2015

Geen uitleg beschikbaar

Je suis pour une taxe patrimoniale, pas seulement sur le patrimoine excédant le million.
40 Mobiliteit , Overheidsinstellingen Bij grote openbare werken van nationaal belang (bvb. een Gewestelijk Expresnet) moet de federale overheid goedkeuringsbevoegheid krijgen die bindend is voor de gewesten, provincies en gemeenten.

De Vlaamse en Waalse decreten inzake ruimtelijke ordening, meer bepaald het afleveren van bouwvergunningen, staan op geen enkele manier onder de voogdij van de (uitvoerende en/of wetgevende) federale overheid. Die bijzonderheid van het Belgisch federalisme (die men ‘normgelijkwaardigheid’ noemt) dient om te vermijden dat er tussen de Federale en de Gewestelijke Overheid een bevoegdheidsvermenging ontstaat, die aanleiding kan geven tot voortdurende conflicten tussen de centrale overheid en de gewesten. Maar dat heeft voor gevolg dat de actiemiddelen van de federale regering beperkt zijn. In geval van onenigheid over een gewestelijke wetgeving of, bijvoorbeeld, in geval van weigering van een aanvraag van een bouwvergunning, kan de Federale Staat zich enkel tot het Grondwettelijk Hof wenden en dan nog slechts op basis van beperkte en restrictieve criteria. Een Ordonnantie, zoals een decreet van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt genoemd, valt onder een bijzonder stelsel. Aan dat kenmerk van het Belgisch federalisme werd niet geraakt door de zesde staatshervorming. (redactiedatum: 2/5/2014)

Helemaal akkoord 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

Il est lamentable de voir qu'après 20 ans, le RER de Bruxelles ne soit pas encore opérationnel. Le blocage généralisé des grands projets va causer la perte de notre civilisation.
41 Overheidsinstellingen Het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk gewest moet worden uitgebreid door inlijving van de zes "faciliteitengemeenten".

Geen uitleg beschikbaar

Helemaal akkoord 13/08/2015

Geen uitleg beschikbaar

C'est un minimum. Nous n'avons pas intérêt à coincer Bruxelles, qui est un des principaux atouts du pays.
42 Democratie België moet het bindend referendum op volksinitiatief invoeren.

In België kunnen er op federaal niveau geen referenda worden gehouden op initiatief van het volk. Volgens de Raad van State zou de Grondwet daarvoor moeten worden veranderd. De onlangs goedgekeurde zesde staatshervorming geeft de drie Gewesten de macht om een decreet uit te vaardigen om interne volksraadplegingen te organiseren. Die raadplegingen moeten gaan over zaken waarvoor het Gewest bevoegd is, met uitsluiting van wat betrekking heeft op financiën en op de begroting. Een volksraadpleging verschilt van een referendum doordat het resultaat ervan niet bindend is voor de overheid die ze heeft georganiseerd. Het gaat dus om een advies van de bevolking, dat de organiserende overheid al dan niet kan volgen. Momenteel zijn er, op verzoek van de gemeenteraad of van de bewoners, in Wallonië en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volksraadplegingen toegestaan over materies in verband met de bevoegdheid van het college of van de gemeenteraad. Een aanvraag op initiatief van de bewoners moet worden gesteund door een quorum van ondertekenaars dat verschilt naargelang de bevolking van de gemeente en de stemmen worden pas geteld wanneer 10 tot 20% van de bevolking heeft aan deelgenomen. (redactiedatum: 2/5/2014)

Helemaal akkoord 11/06/2015

Geen uitleg beschikbaar

Sans cet exutoire, la démocratie est un vain mot.
43 Milieu, Mobiliteit , Fiscaliteit De fiscale aftrekbaarheid van kosten voor bedrijfswagens met gedeeltelijk privégebruik moet worden afgeschaft.

Momenteel vallen de uitgaven in verband met het gebruik van een “firmawagen” ten laste van de onderneming volgens een verdeelsleutel – beroepsgebruik/privégebruik – die wordt bepaald in de arbeidsovereenkomst. Op die uitgaven worden de ondernemingen benadeeld in verband met het terugtrekken van de BTW. Ze mogen maar de helft van de BTW-bedragen die terugtrekken. In februari 2016 publiceerde het federaal Planbureau een studie, waaruit blijkt dat mensen met een bedrijfswagen vaker grotere, duurdere en meerdere wagens hebben. Ze leggen voor privéverplaatsingen ook significant meer kilometers met de wagen af. Deze "overconsumptie" zou zorgen voor een maatschappelijke meerkost van 905 miljoen euro per jaar. (redactiedatum: 2/3/2016)

Eerder ja 11/06/2015

Geen uitleg beschikbaar

Cette déductibilité fiscale est un incitant à la consommation bête et méchante (polluante). C'est un typique exemple de fiscalité compliquée et de bureaucratie improductive.
44 Armoede, Fiscaliteit De belasting op inkomens van minder dan 1000 euro per maand moet verdwijnen (zelfs als dit moet worden gecompenseerd door andere belastingen).

Op basis van de inkomstenaangiften van 2013 wordt er belastingvrijstelling verleend aan wie over 2012 een brutojaarinkomen had van minder dan 6.800 EUR, vermeerderd met 1.440 EUR voor het eerste kind ten laste en van 3.720 EUR voor het tweede kind. (redactiedatum: 2/5/2014)

Eerder ja 11/06/2015

Geen uitleg beschikbaar

C'est une forme simple et correcte d'imposition progressive.
45 Buitenlands beleid en Europa Er moet een Europa met twee snelheden komen, waarin België zich kan aansluiten bij lidstaten die economisch sterk zijn.

Binnen de Europese Unie staat ‘versterkte samenwerking’ voor een samenwerkingsprocedure tussen een beperkt aantal Lidstaten (minstens 9) om het uitbouwen van de Europese structuur te versnellen. Die versterkte samenwerkingen moeten de geldende procedures volgen en kunnen worden georganiseerd in het kader van elk beleid van de Unie, behalve van een beleid dat onder exclusieve bevoegdheden valt en van een beleid betreffende de interne markt en de economische en sociale samenhang van de Unie. Elke Lidstaat kan tot een versterkte samenwerking toetreden, op voorwaarde dat hij zich schikt naar de reeds genomen beslissingen. Lidstaten die een versterkte samenwerking willen vormen, richten hun verzoek aan de Commissie, die de aanvraag voorlegt aan de Ministerraad, die ze toestaat na goedkeuring door het Europees Parlement. Het Verdrag van Lissabon voorziet in speciale procedures voor wat betreft het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB). Hetzelfde verdrag heeft speciale samenwerkingen ingevoerd op defensiegebied. (redactiedatum: 2/5/2014)

Eerder ja 25/05/2014

Geen uitleg beschikbaar

Une Europe à deux vitesses offre une plus grande liberté aux Etats pour renforcer l'intégration, sans être bloqué par les Etats récalcitrants.
46 Budget en overheidfinanciën Staatsleningen mogen enkel dienen voor de financiering van infrastructuur (wegen en gebouwen).

Geen uitleg beschikbaar

Helemaal akkoord 11/06/2015

Geen uitleg beschikbaar

Il faut réduire l'endettement qui engendre une fragilité de l'Etat et des dépenses colossales en charge d'intérêt. L'endettement des Etats fait augmenter les taux d'intérêt: c'est un cadeau aux capitalistes.
47 Kultuur & sport De middelen voor sportbeleid moeten vooral ten goede komen aan de sportbeoefening door iedereen, ook als dat ten koste gaat van de topsport, zodat België misschien minder olympische medailles wint.

Door het financieren van de sportbeoefening via scholen en sportclubs die beschikken over een goede en gediversifieerde infrastructuur, draagt de overheid bij tot het verbeteren van de lichamelijke conditie van een groot deel van de jeugd. Zo ontstaat er een grotere basis waaruit men sportbeoefenaars van hoog niveau kan rekruteren. Topsport vergt natuurlijk aanzienlijke financiële middelen, die men overdreven kan vinden omdat er slechts weinig personen van profiteren. Er moet dus een politieke keuze worden gemaakt betreffende de rol van de sport in de huidige samenleving. (redactiedatum: 2/5/2014)

Eerder ja 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

Je ne suis pas très chaud pour que l'Etat paie des sportifs professionnels. Les médailles olympiques ne sont pas nécessaires à notre bien-être. Si le secteur privé veut sponsoriser, c'est son affaire.
48 Democratie Alleen diegenen met het meeste aantal stemmen achter hun naam moeten worden verkozen zonder dat hun plaats op de lijst een rol speelt.

De kiezer kan opteren voor een lijststem of voor naamstemmen ten behoeve van een onbeperkt aantal kandidaten van dezelfde lijst. Lijststemmen worden voor de helft aan de kandidaten bovenaan de lijst toegekend. Dat systeem vermindert de invloed van de kiezer op de verdeling van de parlementaire zetels, wat dus voordelig is voor de partijen en voornamelijk voor hun voorzitters. In 2014 heeft WijBurgers vastgesteld dat 80% van de bevolking het systeem van de devolutieve werking van de lijststemmen wil afschaffen. Met de verkiezingen van 25/5/2014 werden 49 kandidaten een zetel in het parlement geweigerd terwijl een lijstgenoot met minder voorkeurstemmen werd verkozen. Dat vertegenwoordigt 10% van het totale aantal verkozenen. Op 17 oktober 2006 heeft de Brusselse vertegenwoordiger Vincent De Wolf de geschiedenis van de Belgische kieswet behandeld. Zo sprak hij over, zoals hij het noemt, de uitloper van de gefractioneerde stemming. Hij stelt voor om het aantal voorkeurstemmen die kunnen worden uitgebracht tot drie te beperken. Zo wil hij het risico op een oververtegenwoordiging van bepaalde, electoraal beter georganiseerde minderheden inperken. Sommige voorstanders van de devolutieve werking van lijsstemmen beweren het volgende: als enkel de voorkeurstemmen tellen, hebben nieuwe, bekwame, maar nog minder bekende kandidaten helemaal geen kans meer. Politiek wordt zo beperkt tot bestaande kopstukken, BV's of zonen en dochters van bekende politici. (redactiedatum: 2/2/2016)

Helemaal akkoord 11/06/2015

De laatste jaren is er geen stemming geweest in het Parlement betreffende de toewijzing van kopstemmen. We rapporteren u over de standpunten van de parlementsleden die voorstellen hebben ingediend. Aangezien we maar één datum konden ingeven, hebben we voor 9/2/2015 gekozen. De Kamer: Op 9 februari 2015 hebben de Open Vld-politici Vincent Van Quickenborne en Patrick Dewael een wetsvoorstel ingediend om de overdracht van lijststemmen te beëindigen. Op 14 november 2013 hebben de MR-vertegenwoordigers Bacquelaine, Destrebecq, Goffin, Galant, De Permentier, Gustin en Warzée-Caverenne een wetsontwerp ingediend om de overdracht van lijststemmen alsook van opvolgerlijsten af te schaffen. Vlaanderen: Geen parlementair initiatief in de afgelopen jaren. Wallonië : Op 26 en 27 januari 2015 hebben enkele politici van de MR twee voorstellen gedaan om het devolutieve effect van de lijststem af te schaffen: Jeholet, Crucke, Defrang-Firket, Maroy, Cornet, Bouchez, Durenne, Lecomte, Wahl, Mouyard. In 2015 werd een parlementaire commissie voor de democratische opleving opgericht. Zij bestaat uit 13 vertegenwoordigers en 12 opvolgers. Brussel : Op 3 april 2015 hebben enkele MR-vertegenwoordigers voorgesteld om het devolutieve effect van de lijststem voor de gemeenteraadsverkiezingen in te trekken: Destexhe, d’Ursel en Draps.

Dans le système actuel, ce sont les présidents de partis qui décident la composition du parlement. Le citoyen a perdu son pouvoir.
49 Sociale zekerheid, Immigratie & integratie Hoe beter een allochtoon inburgert (inburgeringscursus, taalexamens, beroepsopleiding, enz.), hoe meer recht hij krijgt op sociale voorzieningen.

Geen uitleg beschikbaar

Eerder ja 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

Il est assez logique que les allocations soient assorties de conditions. Or, il est essentiel que les immigrants fasse l'effort de s'intégrer.
50 Milieu, Mobiliteit , Urbanisme Om geluidshinder tegen te gaan, moeten de cargovluchten verder weg van de grote agglomeraties.

Geen uitleg beschikbaar

Eerder ja 18/07/2016

Geen uitleg beschikbaar

L'activité économique perdue d'un côté est gagnée de l'autre.
51 Bioethiek, Religie Artsen moeten het gewetensbezwaar kunnen inroepen om hun medewerking te weigeren aan medische handelingen die onverenigbaar zouden zijn met hun overtuigingen.

In België bestaat er voor gewetensbezwaar op een ander gebied dan de legerdienst een wettelijke basis in artikel 350, 2e lid, 6° van het Strafwetboek, gewijzigd door de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking: het gaat erom een patiënte vanaf de eerste raadpleging te informeren over de weigering een zwangerschapsafbreking uit te voeren. Dat recht op gewetensbezwaar geldt voor artsen, verplegend personeel en medische hulpverleners. Toen een vereniging dit aanhangig maakte bij het Grondwettelijk Hof, heeft dit laatste in een arrest van 19/12/91 bevestigd dat de wet van 03/04/90 in overeenstemming is met de Belgische Grondwet. Betreffende het recht op gewetensbezwaar van de arts, meende het Hof dat “de bestreden wet geenszins verhindert dat een arts aan wie een vrouw een ingreep vraagt, kan voorstellen haar op een andere wijze te helpen dan door een abortus, maar dat, wanneer hij niet aan een zwangerschapsafbreking wil meewerken, ze hem verplicht dat vanaf de eerste raadpleging aan de vrouw te zeggen. Ze legt de arts geen enkele andere verplichting op. Op die manier meende de wetgever de gewetensvrijheid van de arts te eerbiedigen, zonder het recht op medische bijstand in het gedrang te brengen voor de vrouw die zich in de door de wet bepaalde omstandigheden bevindt. De wetgever kon redelijkerwijze eisen dat wie niet van plan is een zwangerschapsafbreking uit te voeren, niet wacht om dat te zeggen”. (redactiedatum: 2/5/2014)

Helemaal akkoord 11/06/2015

Geen uitleg beschikbaar

Une société tolérante doit respecter les principes moraux des gens, aussi longtemps que ces principes soient compatibles avec l'ordre public.
52 Overheidsinstellingen, Besparingen & fraude bestrijding De Brusselse gemeenten moeten worden afgeschaft (en hun bevoegdheden overgeheveld naar het Brussels gewest).

In Brussel behoort het beheer van grote ruimten en infrastructuren zoals de Haven van Brussel, de Heizelvlakte, het Koning Boudewijnstadion, het Ter Kamerenbos, het Josaphatpark enz..., momenteel tot de bevoegdheid van de gemeenten. Het opheffen van de gemeenten als bestuursniveau, betekent niet dat de buurtdiensten worden afgeschaft (burgerlijke stand, netheid, animatie). Het Gewest kan perfect zorgen voor het beheer van een netwerk van loketten dat adequaat over zijn grondgebied is gespreid. (redactiedatum: 13/7/2014)

Helemaal akkoord 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

Bruxelles est championne mondiale en complexité de gouvernement et le coût de toutes ces structures est exorbitant.
53 Justitie, Veiligheid De overheid moet communicatie van privépersonenen via telefoon, GSM of internet kunnen controleren, ook indien er (nog) geen sprake is van inverdenkingstelling.

De federale regering bereidt een wetsontwerp voor om de Europese richtlijn (2006/24/EG) betreffende het bewaren van gegevens om te zetten in het Belgisch recht. Die richtlijn dient om de telecommunicatieoperatoren en de internetproviders te verplichten de gegevens inzake verkeer en plaats van de gebruikers gedurende een jaar te bewaren, opdat ze beschikbaar zouden zijn in het kader van het bestrijden van de zware misdaad. Het gaat meer bepaald om de gegevens betreffende de oorsprong, de bestemming, de datum, het uur, de duur en het type van communicatie (telefoon, SMS, e mail), alsook om de gebruikte technologie en de plaats ervan. Volgens verscheidene verenigingen voor de verdediging van de mensenrechten zou die wetgeving het beroepsgeheim van diverse beroepen en het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het gedrang brengen, zonder een echte waarborg te bieden inzake de strijd tegen het terrorisme en de zware misdaad. (redactiedatum: 2/5/2014)

Eerder ja 13/08/2015

Geen uitleg beschikbaar

N'ayant rien à cacher, je n'ai pas de problème à ce que je sois surveillée (selon des règles bien strictes). C'est le prix à payer pour notre sécurité et pour que la justice soit appliquée.
54 Milieu Milieunormen moeten worden verstrengd, ook indien dit een verhoging van de consumptieprijzen veroorzaakt.

Geen uitleg beschikbaar

Eerder nee 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

Les règles sont déjà très sévères, en général. Evitons l'excès.
55 Openbaar management (andere), Justitie, Besparingen & fraude bestrijding Iedereen die te goeder trouw misdrijven aangeeft moet beschermd worden.

De term ‘klokkenluider’, die voortkomt uit de Angelsaksische traditie van de ‘whistleblowers’, slaat op een persoon of op een groep die meent elementen te hebben ontdekt die als ongeoorloofd kunnen worden beschouwd en, onmiddellijk of op termijn, gevaarlijk voor het algemeen belang en voor heel de bevolking of een deel ervan. Bovendien beslist de klokkenluider op onbaatzuchtige wijze die elementen ter kennis te brengen van al dan niet officiële instanties, soms tegen het advies van zijn werkgever of zijn administratieve oversten in. In tegenstelling tot een verklikker, moet een klokkenluider te goeder trouw zijn en geen winst nastreven. In de Europese Unie hebben slechts vijf Staten (het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, Roemenië, Slovenië en onlangs Frankrijk) een volledige wetgeving ingevoerd voor het beschermen en desgevallend schadeloos stellen van klokkenluiders, zowel uit de privé als uit de overheidssector. (redactiedatum: 2/5/2014)

Helemaal akkoord 18/07/2016

Geen uitleg beschikbaar

Il faut protéger les sonneurs d'alarme, plutôt que les gens corrompus.
56 Gezondheid, Sociale zekerheid De ziekteverzekering moet niet meer terugbetalen dan de prijs van het goedkoopste geneesmiddel.

Geen uitleg beschikbaar

Helemaal akkoord 11/06/2015

Geen uitleg beschikbaar

Il convient de faire jouer la concurrence entre firmes pharmaceutiques.
57 Gezondheid, Openbaar management (andere), Besparingen & fraude bestrijding Artsen die onterecht medische attesten afleveren, moeten strenger worden gestraft.

Het afgeven van een vals getuigschrift is een inbreuk op het strafwetboek, zowel door de arts als door de patiënt die zulk een attest gebruikt. Dergelijk gedrag vormt ook valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken in sociale zaken en kan worden vervolgd op basis van het in 2011 in voege getreden sociaal strafwetboek. Die getuigschriften zijn het gevolg van medische ingrepen en zijn gedekt door het medisch geheim. Aangiften moeten worden gedaan bij de provinciale Orde van Geneesheren, die als enige bevoegd is om inzage te vragen van een medisch dossier en te beslissen over een tuchtsanctie en/of klacht in te dienen bij het gerecht. (redactiedatum: 2/5/2014)

Helemaal akkoord 11/06/2015

Geen uitleg beschikbaar

Les certificats de complaisance ont un coût social catastrophique.
58 Mobiliteit , Veiligheid De snelheidsbeperkingen van 30 km/u moeten strikt beperkt worden tot de gevoelige punten.

Aanvankelijk was de snelheidslimiet van 30 km/u vooral gericht op de straten rond scholen, sportcentra en markten. Er is een tendens om die maatregel uit te breiden naar hele stadswijken wanneer de wegen intensief worden gebruikt door voetgangers, fietsers of kinderen (om te spelen). Zo is bijvoorbeeld het hele centrum van Brussel (de vijfhoek) aan die regel onderworpen. Een automobilistenbond beweert dat het beperken van de snelheid tot 30 km/u in de bebouwde kom de vervuiling en de reistijd verhoogt, het aantal ongevallen niet vermindert en kan verhinderen dat hulpverleningsvoertuigen goed doorstromen. (redactiedatum: 1/2/2018)

Helemaal akkoord 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

Les routes sont pour les voitures, les trottoirs pour les piétons. Respectons aussi les voitures...
59 Armoede, Sociale zekerheid, Openbaar management (andere) In plaats van sociale huisvestingsmaatschappijen te subsidiëren, moet de overheid aan mensen met een laag inkomen huurcheques toekennen, waarmee zij een huur kunnen betalen.

Die woningcheques zouden worden toegekend onder dezelfde voorwaarden als de toegang tot “sociale woningen”, d.w.z woningen die zijn gebouwd en worden beheerd door organismen die in elk gewest worden gecontroleerd door de overheid. De begunstigden van die cheques wonen bij privé-eigenaars. Sommige landen die dat systeem gebruiken, controleren de gezondheid en de veiligheid van de gesteunde woningen door middel van een bewoonbaarheidsvergunning die van toepassing is op het volledige huurwoningenbestand of op een deel ervan. Men moet er ook voor zorgen dat de overheidssteun niet leidt tot een verhoging van de huurprijzen, vooral op plaatsen waar de vraag groter is dan het aanbod. Er bestaat een andere, ditmaal hybride, samenwerkingsvorm: sociale vastgoedmaatschappijen die het gebouw van een privé-eigenaar huren met een langlopend contract, borg staan voor de huurinkomsten, het gebouw renoveren en aanpassen, het onderverhuren en aansprakelijk blijven voor de manier waarop het wordt bewoond. (redactiedatum: 2/5/2014)

Helemaal akkoord 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

Ce n'est pas le rôle des autorités publiques que de gérer des logements. Le secteur privé le fait plus efficacement. L'Etat doit se concentrer sur le contrôle de la salubrité des logements et la bonne distribution des chèques-logement.
60 Buitenlands beleid en Europa, Budget en overheidfinanciën Europese lidstaten in financiële moeilijkheden moeten kunnen rekenen op Europese solidariteit door middel van «Eurobonds» (Europese schuldcertificaten) tegen lage interestvoeten.

Geen uitleg beschikbaar

Eerder nee 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

L'Europe n'a pas à faire des cadeaux aux Etats imprévoyants qui ont laissé exploser leur dette.
61 Beroepsvorming Ondernemingen moeten aan personeelsvorming en -opleiding een verplicht minimumbedrag besteden dat in verhouding staat tot hun omzet en hun winst.

Behoudens speciale akkoorden in de collectieve arbeidsovereenkomsten voorzien de sociale bijdragen ten laste van de ondernemingen niet in het financieren van de beroepsopleiding van de werknemers. Daarentegen bestaan er verscheidene voorzieningen, meer bepaald de overeenkomst voor individuele beroepsopleiding in de onderneming (IBO), om werkloze werkzoekenden of uitkeringsgerechtigde werklozen een praktische opleiding en beroepservaring te geven. Die IBO-overeenkomst is een contract dat door drie partijen en op initiatief van de gewestelijke dienst voor plaatsing en beroepsopleiding (VDAB, Actiris, FOREM of ADG) wordt gesloten door die dienst, door een werkgever en door een werkzoekende. De duur van de IBO wordt bepaald door bovengenoemde dienst (minstens 1 maand, hoogstens 6 maanden; met in speciale gevallen een mogelijke verlenging tot maximum 12 maanden). Een IBO kan voltijds of deeltijds zijn. Aan het einde van die individuele beroepsopleiding moet de desbetreffende werkgever de werkzoekende leerling in dienst nemen met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, die moet worden uitgevoerd gedurende een periode die minstens gelijk is aan de duur van de IBO. (redactiedatum: 2/5/2014)

Eerder ja 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

62 Sociale zekerheid, Gezin De kinderbijslag moet worden vervangen door een loon voor de ouder die zich met de huishoudelijke taken bezighoudt.

In de jaren vijftig werd er bij elke verkiezing gediscussieerd over de uitkering voor vrouwen aan de haard, dat wil zeggen voor degene die zich liever wijdden aan de opvoeding van hun kinderen dan buitenshuis te gaan werken! Tegenwoordig hebben gezinnen met een of meer kinderen dikwijls het kindergeld en een “tweede” loon nodig om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen en om de noodzakelijke uitgaven te kunnen doen. (redactiedatum: 2/5/2014)

Eerder ja 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

L'avantage de cette rémunération est qu'elle améliore la sécurité sociale de celui des parents qui renonce à un emploi externe pour s'occuper des enfants.
63 Opvoeding, Besparingen & fraude bestrijding Na de wettelijke leerplichtleeftijd moet de student die niet slaagt, de reële kost betalen indien hij zijn studies voortzet.

Aangezien de kleuterschool, het lager en het middelbaar onderwijs verplicht zijn, zijn ze gratis. Er kan de ouders geen enkel inschrijvingsgeld worden gevraagd. Studenten uit het hoger onderwijs moeten een inschrijvingsgeld betalen, dat jaarlijks wordt vastgesteld door de regering van elk van de drie Gemeenschappen. Aan de studenten of aan hun ouders kunnen nog andere bedragen worden gevraagd, zoals degene die overeenkomen met de reële kosten. In de Franse Gemeenschap (Federatie Wallonië-Brussel) verschilt het inschrijvingsgeld naargelang het onderwijstype (academisch of niet-academisch hoger onderwijs). Voor dit academiejaar bedroeg het basisinschrijvingsgeld 835 EUR. Er is voorzien in kortingen voor minderbegoede studenten, terwijl beursstudenten zijn vrijgesteld van het betalen van inschrijvingsgeld. In de Vlaamse Gemeenschap wordt het hoger onderwijs georganiseerd in de vorm van opleidingseenheden die overeenkomen met een bepaald aantal kredieten. Elke student schrijft zich in voor het aantal eenheden dat hij wil. Het inschrijvingsgeld wordt dan berekend volgens het aantal gekozen eenheden. In de Franse Gemeenschap bedraagt de door de gemeenschap gedragen gemiddelde jaarlijkse kost van een universiteitsstudent meer dan tienmaal bovengenoemd inschrijvingsgeld. Momenteel bestaan er in het hoger onderwijs al regels ter beperking van het recht van studenten om opnieuw examens af te leggen waarvoor ze gezakt zijn. Ze financieel doen bijdragen aan de kosten die de gemeenschap voor hen maakt, zou hun verantwoordelijkheidbesef bijbrengen. (redactiedatum: 2/5/2014)

Helemaal akkoord 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

L'éducation des jeunes ne consiste pas seulement à les barder de diplômes mais, plus important, à leur inculquer le sens des responsabilités.
64 Buitenlands beleid en Europa, Economie (andere), Tewerkstelling De Europese Unie moet ijveren voor de harmonisering van de minimumlonen in Europa.

Geen uitleg beschikbaar

Eerder ja 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

C'est un processus parfois difficile à concilier avec la souveraineté des Etats.
65 Buitenlands beleid en Europa, Economie (andere) België stapt beter uit de eurozone.

Specialisten inzake monetaire kwesties zijn verdeeld over de vraag of de eurozone in haar huidige vorm moet worden behouden. De tegenstanders van het behoud van de eurozone leggen de nadruk op het feit dat, onder invloed van Duitsland, dat de grootste bijdrage levert inzake financiële hulp aan in moeilijkheden verkerende landen uit de eurozone, de Europese Centrale Bank (ECB) een restrictief monetair beleid voert dat een duurzame rem zet op de economische groei, meer bepaald in de zogenaamde “zuidelijke” Staten, die gedwongen worden om hun overheidsuitgaven in te perken om hun schuld af te bouwen tegen een tempo dat ze in een toestand van stagnatie of zelfs van deflatie brengt. Wat automatisch zou leiden tot een toename van hun schuldenlast... De verklaring voor dat monetair beleid schuilt in de meningsverschillen tussen de landen van de zone over de doelstellingen op middellange termijn: Duitsland geeft op monetair gebied voorrang aan het bijeenbrengen van begrotingsoverschotten om het hoofd te bieden aan de toekomstige uitgaven wegens de veroudering van de bevolking. De Staten met een positieve demografische situatie verwachten dat een beheerste inflatie (tussen 2 en 3%) hun binnenlandse consumptie en de investeringen zal aanzwengelen en bijgevolg zal leiden tot een snellere vermindering van de openbare schuld... Sommige voorstanders van het in stand houden van de eurozone beweren dat een collectieve uitstap (of een uitstap van een individuele Staat) zal leiden tot een devaluatie van de nieuwe nationale munt, die omgekeerd evenredig zal zijn met het gewicht van zijn BBP in de zone. Gezien de internationalisering van het bankensysteem zouden de nieuwe nationale munten voortdurend worden aangevallen en zou hun nationale economie worden vernietigd. Dat zou men kunnen verhelpen door van de nieuwe Duitse Mark een reservemunt te maken, naast de dollar, zowel voor de binnen-Europese handel als voor die met de rest van de wereld (zoals dat nu het geval is voor petroleumproducten en voor de luchtvaart). (redactiedatum: 2/5/2014)

Helemaal niet akkoord 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

Un pays aussi petit que le nôtre serait fou de ne pas jouer la carte de l'intégration européenne.
66 Buitenlands beleid en Europa, Democratie Het Europees parlement moet eender welke wetgeving kunnen voorstellen, zonder af te hangen van andere instellingen met een monopolie inzake wetgevend initiatief.

Geen uitleg beschikbaar

Eerder ja 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

Actuellement, le Parlement européen est un peu un cirque. La question est si on veut une démocratie à l'échelle européenne.
67 Buitenlands beleid en Europa, Defensie De lidstaten van de Europese Unie moeten hun nationale legers vervangen door een gezamenlijk Europees leger.

De artikelen 42, § 6 en 46, § 1, 2 en 3 van het VWEU, ondertekend in Lissabon op 13 december 2007, hebben betrekking op het GVDB (Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid), operationeel instrument van het GBVB (Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid). Het op missie sturen van militaire eenheden, zoals een Battle Group, blijft echter nog steeds onmogelijk als gevolg van budgettaire beperkingen en de rigide wil van de lidstaten om zich te beroepen op hun nationale soevereiniteit, met name in Defensie. Uit de opiniepeilingen blijkt echter dat Veiligheid en Defensie een van de weinige gebieden is waar een overgrote meerderheid van de Europese burgers wensen dat de EU belangrijkere rol zou spelen. Zelfs de meeste besluitvormers erkennen het belang van een sterke en efficiënte Europese Defensie. Wij constateren echter dat maar weinig landen geneigd zijn om deel te nemen aan externe operaties en dat de EU nog steeds geen eigen militaire middelen bezit. Inderdaad, hoewel sinds 2003 de EU ongeveer 11 militaire missies heeft uitgevoerd, beperkt ze zich in de praktijk tot een louter case-by-case bundelen van personeel en materieel via vrijwillige Staten. Wij zijn zeer ver van een geloofwaardig en echt Europees leger, gewapende arm van een echte Europese GBVB, en unieke uitdrukking van de wil van ALLE lidstaten. Het falen van de Unie in deze soevereine kwestie, evenals de Brexit, moeten zouden waarschijnlijk een kern van “willing countries” aanmoedigen om hun samenwerking te structureren. Het is waarschijnlijk ten koste van een dergelijke, drastische maatregel dat de EU een echte autonome militaire capaciteit kan verwerven en haar echte verantwoordelijkheden in de internationale arena kan opnemen. Een Defensie-Europa met (ten minste) twee snelheden dus...

Eerder ja 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

Cela permettrait par exemple à la Belgique de supprimer sa force navale et de se concentrer sur ses spécialités militaires.
68 Buitenlands beleid en Europa, Economie (andere) De Europese instanties moeten technische normen op elkaar afstemmen voor het gemakkelijk uitwisselen van goederen en diensten binnen Europa, bijvoorbeeld gestandaardiseerde opladers van elektrische toestellen.

Geen uitleg beschikbaar

Helemaal akkoord 03/12/2015

Geen uitleg beschikbaar

69 Democratie, Overheidsinstellingen Het moet wettelijk mogelijk worden tweetalige lijsten in te dienen voor de verkiezingen van het Brussels Parlement.

Geen uitleg beschikbaar

Eerder ja 03/12/2015

Geen uitleg beschikbaar

71 Kultuur & sport, Opvoeding Het aanleren van een muziekinstrument of van een andere artistieke discipline moet deel uitmaken van het programma van het basisonderwijs.

Tegenwoordig voorzien de verplichte cursussen en activiteiten in het basisonderwijs niet in het leren bespelen van een muziekinstrument of in het aanleren van een andere kunsttak. Die opleidingen worden georganiseerd door academies, die meestal gemeentelijke initiatieven zijn. (redactiedatum: 1/4/2014)

Helemaal akkoord 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

C'est par la pratique qu'on aiguise la sensibilité et l'esprit de dépassement.
72 Buitenlands beleid en Europa, Energie Om de energietoevoer te verzekeren moet de Europese Unie verbieden dat méér dan één derde van ons aardgasverbruik uit eenzelfde regio komt of doorheen hetzelfde land wordt aangevoerd.

Geen uitleg beschikbaar

Helemaal akkoord 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

On ne peut pas mettre tous ses œufs dans le même panier.
73 Bioethiek, Gezin, Opvoeding Het onderwijs moet de verschillende seksuele oriëntaties op een neutrale manier voorstellen, zonder waardeoordeel.

Geen uitleg beschikbaar

Eerder nee 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

Il s'agit d'un choix philosophique important qui ne doit pas être imposé par l'Etat. Les écoles doivent pouvoir se profiler.
74 Maatschappij (andere), Gezondheid Het rookverbod in de horeca moet worden versoepeld.

Sinds juli 2011 mag er niet meer worden gerookt in het gesloten gedeelte van elke horecazaak (hotel, restaurant, café enz.), behalve wanneer ze beschikt over een rookruimte waarvan de oppervlakte niet groter mag zijn dan 25% van de volledige oppervlakte van de zaak. (redactiedatum: 1/4/2014)

Helemaal akkoord 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

Vive la liberté ! Si les fumeurs veulent avoir un café pour se retrouver entre eux, pourquoi leur interdire ?
75 Bioethiek, Gezondheid De kosten van een abortus moeten door het ziekenfonds worden terugbetaald.

Sedert 2002 worden de medische kosten voor abortus terugbetaald door de ziekteverzekering (RIZIV), althans wanneer die wordt uitgevoerd in een ziekenhuis of in een centrum voor gezinsplanning en wanneer de persoon in kwestie in regel is met de ziekenfondsbijdragen. (redactiedatum: 1/4/2014)

Helemaal niet akkoord 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

La mutuelle est là pour dépanner les gens confrontés à des frais de santé. La grossesse n'est pas une maladie. De nombreux citoyens réprouvent l'avortement et sont obligés en plus de le financer avec leurs impôts.
76 Maatschappij (andere), Bioethiek, Gezondheid, Veiligheid Het persoonlijk gebruik van softdrugs moet strafbaar worden gemaakt.

Sedert een ministeriële richtlijn uit februari 2005 is het een volwassene enkel toegestaan 3 g cannabis op zich te hebben voor persoonlijk gebruik. Elke andere vorm van bezit en/of verbruik is verboden in België. Ze verbiedt minderjarige zowel cannabis als andere drugs in bezit te hebben of te gebruiken, ongeacht de hoeveelheid en de omstandigheden.

Helemaal akkoord 11/06/2015

Geen uitleg beschikbaar

Le phénomène de dépendance est à l'origine d'un business odieux, souvent contrôlé par des mafias. Les personnes dépendantes perdent le contrôle de leur comportement et finissent par mendier ou voler l'argent nécessaire à leur consommation.
Onderwerp Vraag Antwoord Datum van antwoord Stem in het parlement Persoonlijke commentaar Persoonlijke link
 • Vraag nr. 31 betreffende het thema

  In het algemeen zouden misdrijven strenger bestraft moeten worden.

 • De politicus antwoordde: Helemaal akkoord , op 11/06/2015
 • Zijn korte reactie:

  J'ai parfois l'impression que les innocents sont moins bien protégés que les criminels. Les criminels devraient rembourser le coût social de leur comportement.

Schrijf u in en krijg volledige toegang hier