Politieke Databank

transparantie aangeboden door

Virtuele Politica Andere partij, 38 jaar, vrouw, Nederlandstalig
Virtuele Politica

Slagzin

Zonder transparantie, geen vertrouwen!

Mijn drie persoonlijke successen

Succes 1

MODERNISERING VAN DE OPENBARE WERKEN OP DE GEMEENTE: halveren van de duur van ontoegankelijkheid van de wegen, synchroniseren van werken door verschillende onderaannemers, herstellen van alle voetpaden, invoering van IT, betalingstermijnen respectere

Succes 2

PROFESSIONELE UITMUNTENDHEID: universitair diploma, talrijke publicaties, 16 wetsvoorstellen in 7 jaar, een verdubbeling van mijn beroepsomzet in 6 jaar; 78% van de rechtszaken gewonnen; alle correspondentie wordt binnen de 10 dagen beantwoord.

Succes 3

SOCIAAL EN FAMILIAAL LEVEN: heb samen met echtgenote 5 kinderen; allemaal betrokken bij socio-culturele initiatieven; ik werk als vrijwilliger in de administratie van een weeshuis en onthaal weeskinderen bij mij thuis voor bepaalde feestdagen.

Mijn politieke prioriteiten

Fiscaliteit

Plafoneer schuld en directe belastingen in de grondwet. Verminder de belasting op arbeid en compenseer door het energieverbruik meer te belasten. Vervang erfenisrechten, de roerende en onroerende voorheffing door een enkele belast

Tewerkstelling

Schrap werkgeversbijdrage en automatische indexering van de lonen; administratieve vereenvoudiging (bv. stop maaltijdcheques); verbeter beroepsvorming door fusie van de officiële schoolnetwerken; degressieve werkloosheidsvergoedin

Veiligheid

Werk van openbaar nut voor bestraffing van delinquenten; test de uitbesteding van gevangenissen aan de privésector; procedure om sommige buschauffeurs te kunnen bewapenen; getuigen wettelijk verplichten om misdrijven aan te geven.

Besparingen & fraude bestrijding

Staatsschuld verminderen; verouderde instellingen opdoeken (bijv. provinciale overheden, sommige intercommunales); verblijf in de gevangenis betalend maken; buitenlandse betrekkingen opnieuw federaliseren.

Politieke initiatieven

2011: wetsvoorstel om de immigratievoorwaarden te versoepelen

Virtuele Politica Andere partij, 38 jaar, vrouw, Nederlandstalig

= Deze informatie wordt enkel getoond aan zij die gelogd zijn
 • twitter
 • face book
 • sn

Andere persoonlijke gegevens

 • Volledigheidsgraad van dit profiel: 98%
 • Aantal kinderen: 3
 • Geloof:Katholiek

Beroep 1

 • Aanspreektitel van de assistent: Mevrouw
 • Assistent: Rita Segers
 • E-mail: segers@yopmail.be
 • Tel.:013 345 666

Beroep 2

 • Aanspreektitel van de assistent: De Heer
 • Assistent: Jan Vandamme
 • E-mail: vandamme@dekamer.xx
 • Tel.:02 549 9111

Privé-contactgegevens

Curriculum Vitae

Politieke loopbaan

Ik ben een virtuele persoon, ingevoerd voor demonstratiedoeleinden. Mijn opinies zijn geenszins een weergave van eventuele stellingnamen van WijBurgers.

2005 - : volksvertegenwoordigster in de Kamer
2008-2010: fractieleidster partij RP in de Kamer
1985 - : schepen van openbare werken te Bachten
1983 - : raadslid RP van gemeente Bachten

Beroepsloopbaan

1985-1988: advocate-stagiair bij Verwiegen & partners
1989-92: medewerkster aan het kabinet van de heer Dupuis, minister van Openbare Werken
1992-2001: ambtenaares van het Vlaams Gewest, directie Sociale Huisvesting
Sinds 2002: advocate aan de balie van Gent; medewerker en vanaf 2006 partner op het kantoor Duralex; gespecialiseerd in bestuursrecht

Opleiding

Bachelor in rechten, VUB, 1984
Vloeiend: Frans, Nederlands, Engels

Publicaties

2005-2012: 17 artikelen in rechtentijdschriften
2003: co-auteur van 'Huurwet', gepubliceerd door Bruylants

Uitspraken

"Zonder bindend referendum op volksinitiatief is er weinig sprake van democratie." DeKrant, 25/12/2013

Artikelen

20/02/2015
Voorstander van een minimale dienstverlening bij staking in het openbaar vervoer(4)
19/10/2014
Slachtoffer van de toewijzing van kopstemmen(2)

Score bij vroegere verkiezingen

Verkiezingen 2009

Europese verkiezingen
Plaats nummer 6 als opvolger op de lijst Andere partij. Verkreeg 8.523 voorkeurstemmen: penetratiegraad van 0,21% in Nederlands kiescollege.

Deelstaatverkiezingen 2009

Duitse Gemeenschap
Plaats nummer 6 als effectieve kandidaat op de lijst LDD. Verkreeg 1.014 voorkeurstemmen: penetratiegraad van 2,09% in Provincie West-Vlaanderen.

Federale verkiezingen 2010

Federale Kamer van Volksvertegenwoordigers
Plaats nummer 2 als effectieve kandidaat op de lijst CSP. Verkreeg 5.515 voorkeurstemmen: penetratiegraad van 0,74% in BHV.

Verkiezingen 2014

Federale Kamer van Volksvertegenwoordigers
Plaats nummer 4 als effectieve kandidaat op de lijst Andere partij. Verkreeg 4.657 voorkeurstemmen: penetratiegraad van 0,65% in Provincie Vlaams Brabant.

(Politieke en professionele) mandaten

€ = bezoldigde mandaten. Bron: Cumuleo


Indien sommige gegevens onjuist blijken, vragen we u dat ons te melden. U kunt ons ook extra informatie verstrekken via info@WeCitizens.be of met het anonieme formulier.

Schrijf u in en krijg volledige toegang hier

Politieke Databank

transparantie aangeboden door

Standpunt van Politica Virtuele

Onderwerp Vraag Antwoord Datum van antwoord Stem in het parlement Persoonlijke commentaar Persoonlijke link
1 Sociale zekerheid, Budget en overheidfinanciën De wettelijke pensioenleeftijd moet omhoog van 65 naar 67.

Sedert 2009 is 65 jaar in België de leeftijd die zowel loontrekkers als zelfstandigen recht geeft op een rustpensioen. In de privésector mag die leeftijd worden verlaagd naar 60,5 jaar, op voorwaarde dat men gedurende 38 jaar bijdragen heeft betaald, waarbij periodes zonder werk onder sommige voorwaarden daarmee kunnen worden gelijkgesteld. Het geleidelijk verhogen van de wettelijke pensioenleeftijd van 65 tot 67 jaar is volgens sommigen verantwoord om het hoofd te kunnen bieden aan de verlenging van de levensverwachting van de bejaarden: in 2012 telde de beroepsbevolking 3,5 personen (tussen 15 en 64 jaar) voor één persoon van 65 of ouder. Die verlenging van het beroepsleven vermindert het aantal jaren dat er een pensioen moet worden uitgekeerd. Het helpt ook het zilverfonds te spijzen, dat wil zeggen reserves aan te leggen voor het betalen van de toekomstige pensioenen. Andere voorstellen willen het aan het werk houden van 55 tot 65 jarigen financieel aanmoedigen. Met de wet van 10 augustus 2015 werd de pensioenleeftijd als volgt bepaald: 1° ) 66 jaar indien het pensioen ingaat tussen 1 februari 2025 en 31 januari 2030; 2° ) 67 jaar indien het pensioen ingaat vanaf 1 februari 2030. (redactiedatum: 2/5/2014

Helemaal akkoord 25/05/2014

Op 23 juli 2015 werd het wetsontwerp tot verhoging van de wettelijke leeftijd voor het rustpensioen en tot wijziging van de voorwaarden voor de toegang tot het vervroegd pensioen en de minimumleeftijd van het overlevingspensioen door de Kamer goedgekeurd. Er waren 80 ja-stemmen, 51 nee-stemmen en 1 onthouding.

Het is intussen al beslist....
3 Buitenlands beleid en Europa, Religie Turkije mag lid worden van de Europese Unie.

Turkije, dat in 1999 het statuut van EU-kandidaat kreeg, heeft nu dat van geassocieerd lid. De toetredingsonderhandelingen worden sedert 2005 gevoerd op basis van de “criteria van Kopenhagen” die in 2007 in het Verdrag betreffende de Europese Unie (art. 49) werden opgenomen. Die criteria omvatten meer bepaald: - het invoeren van stabiele instellingen die borg staan voor de rechtsstaat, de democratie, de mensenrechten en het eerbiedigen en beschermen van de minderheden; - een leefbare markteconomie. Die onderhandelingen stuiten op volgende hinderpalen: - religieuze en etnische discriminatie (Koerden en Armeniërs); - de militaire bezetting van het noorden van het eiland Cyprus en het niet erkennen van de republiek Cyprus als onafhankelijke Staat. USA en Groot-Brittannië steunen de toetreding van Turkije tot de EU. Een belangrijk gegeven is de invloed die de islam in Europa zou verwerven, aangezien de Staat met de grootste bevolking van de Unie overwegend islamitisch zou zijn. (redactiedatum: 2/5/2014)

Helemaal niet akkoord 01/08/2016

Geen uitleg beschikbaar

Turkije heeft niet dezelfde historische en culturele achtergrond als de rest van Europa.
4 Maatschappij (andere), Fiscaliteit De belastingdruk in ons land moet aanzienlijk worden verlaagd, zelfs indien dit ten koste gaat van de openbare dienstverlening.

Geen uitleg beschikbaar

Eerder ja 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

We hebben geen nood aan meer Staat, maar aan een betere Staat.
5 Milieu, Energie Kerncentrales moeten verboden zijn op ons grondgebied.

Geen uitleg beschikbaar

Helemaal niet akkoord 25/06/2015

Geen uitleg beschikbaar

Beter kernenergie dan CO2-uitstoot!
6 Maatschappij (andere), Religie De Islam kan in onze samenleving opgenomen worden.

De islam echter zo heterogeen, dat men moeilijk een algemeen standpunt kan innemen tegenover die bewering. Het christendom heeft verschillende takken (katholiek, orthodox, anglicaans, protestants) die door de Staat als afzonderlijke erediensten worden erkend. Men vraagt zich af of een “verdeling” van de islam in verschillende strekkingen niet nuttig zou zijn voor iedereen. Er zijn goed in onze samenleving geïntegreerde moslims, maar er bestaan ook terroristische takken (zoals Al Qaida). Eenzelfde diversiteit treft men aan bij overwegend islamitische Staten. Aangezien het om een godsdienst gaat, wordt het vermogen van de islam om zich aan onze pluralistische samenleving aan te passen, onder andere gemeten aan het eerbiedigen van de godsdienstvrijheid en van de scheiding tussen Kerk en Staat. Wat zullen moslims doen wanneer iemand van hun gezin (of een verwante) dat geloof wil afzweren? Iedereen heeft het recht te trachten de samenleving te doen evolueren in een richting die beantwoordt aan zijn overtuiging. De vraag is echter wat er gaat gebeuren wanneer de moslims over een comfortabele politieke meerderheid zouden beschikken in ons land. Hoe gaan ze dan de Koran interpreteren, die schijnt te willen dat de Staat onder religieuze voogdij komt? (redactiedatum: 2/5/2014)

Eerder nee 01/08/2016

Geen uitleg beschikbaar

De islamitische bevolking zal zich nooit integreren. Het is pas wanneer zij de meerderheid gaat vormen, dat een verandering van discours noodzakelijk wordt.
7 Sociale zekerheid, Besparingen & fraude bestrijding Werkloosheidsvergoedingen moeten dalen naarmate men langer werkloos is.

Sedert 01/01/2013 is het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen degressief geworden in drie fasen, die telkens verschillen naargelang de beroepsloopbaan. Na hoogstens drie jaar wordt de werkloosheidsuitkering als volgt beperkt in de tijd: Gezinshoofd: 1090 EUR (tegen de index van de kleinhandelsprijzen van september 2012) Alleenstaande: 916 EUR Samenwonende: 483 EUR Die degressie is niet van toepassing op de brugpensioenen, op de werknemers die de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt of die gedurende 20 jaar bijdragen hebben betaald en evenmin op wie als werkonbekwaam werd erkend door de RVA-arts Vroeger bleef men gedurende heel de werkloosheid het bedrag trekken dat men ontving tijdens het eerste jaar. De regering stelt dat die gefaseerde vermindering van de uitkeringen een doeltreffend middel is om werklozen aan te sporen om een betrekking te zoeken. (redactiedatum: 2/5/2014)

Eerder ja 01/08/2016

Geen uitleg beschikbaar

We moeten parasitisme vermijden. De sociale zekerheid wordt altijd door het OCMW verzekerd.
8 Sociale zekerheid, Openbaar management (andere), Democratie, Mobiliteit Bij staking in openbare diensten (bijvoorbeeld openbaar vervoer) moet er een minimale dienstverlening zijn, zodat de (negatieve) gevolgen voor burgers beperkt blijven.

Art. 31 van het Europees sociaal handvest staat beperkingen van het stakingsrecht toe, wanneer die wettelijk zijn vastgelegd en in verhouding staan tot de eisen van het algemeen belang. De wet van 19/08/1948 betreffende de prestaties van algemeen belang in vredestijd stelt de regering in staat om uitsluitend privéondernemingen en het personeel ervan op te vorderen in welbepaalde gevallen. In buurlanden bestaan er wetgevingen die, bij een staking van het personeel in het openbaar vervoer, een “minimumdienstverlening” opleggen “voor belangrijke lijnen tijdens de spitsuren”. Maar sommigen wijzen erop dat het heel moeilijk is om die minimumdienstverlening te definiëren en op het terrein te organiseren. (redactiedatum: 2/5/2014)

Helemaal akkoord 14/09/2015

In 2011 en 2013 zijn wetvoorstellen voor de invoering van een minimale dienstverlening in ondernemingen die zich bezighouden met diensten van algemeen belang ingediend door twee afgevaardigden van Open VLD (Maggie De Block, Sabien Lahaye-Battheu), vijf afgevaardigden van N-VA (Bert Maertens, Bert Wollants, Minneke De Ridder, Theo Francken et Steven Vandeput) en zes afgevaardigden van MR (Olivier Destrebecq, Valérie De Bue, Philippe Goffin, Jacqueline Galant, Denis Ducarme et Luc Gustin). De refertedatum is 30.06.2012.

Waarom kunnen buschauffeurs het land wel verstoren terwijl bijvoorbeeld ambtenaren daartoe niet de macht hebben?
9 Maatschappij (andere), Sociale zekerheid, Budget en overheidfinanciën Mijn pensioen mag niet ten laste komen van de volgende generaties.

Geen uitleg beschikbaar

Helemaal akkoord 25/06/2015

Geen uitleg beschikbaar

Ik vind het niet correct die verantwoordelijkheid op anderen af te schuiven en des te minder op mijn kinderen.
10 Overheidsinstellingen Vlaanderen moet op termijn een onafhankelijk land worden.

Geen uitleg beschikbaar

Eerder nee 01/08/2016

Geen uitleg beschikbaar

Naast het politieke gewedijver en het nationalistisch egoïsme, zijn er meer voordelen aan samenblijven.
11 Openbaar management (andere), Opvoeding De basis- en secundaire scholen moeten een grotere beheersautonomie hebben: meer macht voor de directie, minder bureaucratie, meer vrijheid in pedagogische keuzen, enz.

Geen uitleg beschikbaar

Helemaal akkoord 01/08/2016

Geen uitleg beschikbaar

Meer autonomie voor de scholen betekent een grotere variatie in het schoolaanbod. Dat is een rijkdom. Concurrentie tussen scholen is goed.
12 Sociale zekerheid, Tewerkstelling De automatische indexering van de lonen moet behouden blijven, onafhankelijk van de werkloosheidsgraad in ons land.

De index van de kleinhandelsprijzen meet de evolutie van de prijzen van de goederen en diensten die door de gezinnen in België worden gebruikt. Hij wordt elke maand opgesteld op basis van een korf die de voornaamste goederen en diensten bevat. Wanneer de gezondheidsindex (d.w.z. de algemene index, maar zonder tabak, alcohol, benzine en diesel) een bepaalde waarde bereikt (de spilindex), leidt hij automatisch tot een verhoging van de lonen, van de sociale uitkeringen en van de huishuren. In 2015 heeft de Federale regering beslist de volgende spilindex over te slaan. De indexering van de lonen en sociale uitkeringen zal dus de daarop volgende spilindex moeten afwachten. In de privéondernemingen wordt er over de indexaanpassing onderhandeld in het kader van de collectieve arbeidsovereenkomsten voor de verschillende bedrijfssectoren. Sedert 2006 is de gezondheidsindex met 21,12% gestegen. Die gedeeltelijke indexering (via de gezondheidsindex) van de lonen en huurinkomsten houdt de koopkracht van heel de bevolking en ook de binnenlandse consumptie op peil. In een land zoals België waar de economie sterk afhankelijk is van uitvoer, is de concurrentiekracht t.o.v. het buitenland ook een belangrijke bron van werkgelegenheid, en dus koopkracht. België en het Groothertogdom Luxemburg zijn de enige Staten waar dat systeem voor het beschermen van de koopkracht bestaat. (redactiedatum: 2/2/2016)

Eerder nee 01/08/2016

Geen uitleg beschikbaar

De mondialisering verplicht ons ertoe de buikriem aan te halen als we concurrentieel willen blijven. De werkloosheid is een schandalige, politieke keuze.
13 Milieu, Energie De overheidssteun voor hernieuwbare energie in de vorm van subsidies en groene stroomcertificaten moet worden afgebouwd.

Geen uitleg beschikbaar

Eerder nee 01/08/2016

Geen uitleg beschikbaar

In plaats van de hernieuwbare energiebronnen te subsidiëren, moeten we eerder de vervuiling belasten die door de andere energiebronnen wordt veroorzaakt.
14 Mobiliteit , Fiscaliteit Er moet een stedelijke wegenbelasting worden ingevoerd voor automobilisten die tijdens de weekdagen de grote agglomeraties binnenrijden.

Om het autoverkeer tijdens de ochtend en avondspits bij het binnenkomen van Brussel vlotter te laten verlopen, stellen verscheidene studies voor een stadstol in te voeren met dagtarieven die schommelen tussen 3 tot 12 EUR. Dergelijke tolheffing kan slechts ontradend zijn, wanneer ze de pendelaars meer en beter dan nu het openbaar vervoer doet gebruiken. De files op de Brusselse invalswegen worden beïnvloed door de keuzes inzake infrastructuur en stedenbouw, die behoren tot de bevoegdheid van politieke instanties die losstaan van elkaar: - Wanneer de Vlaamse regering de uitbreiding van de bedrijfszones in de randgemeenten en rond de luchthaven van Zaventem promoot, veroorzaakt ze een toename van het autoverkeer op de ring, aangezien het openbaar vervoer de weggebruikers geen aantrekkelijk alternatief biedt; - Bij gebrek aan een GEN, hebben de pendelaars vanuit het zuiden en het westen van Brussel onvoldoende klokvaste diensten, zodat ze minder geneigd zijn van het individueel vervoer over te stappen naar een andere transportwijze. - Men verwacht dat de economische activiteit in Brussel, trager maar regelmatig, zal blijven groeien en dus meer pendelaars zal aantrekken. De regelgeving van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest die de woonwijken beschermt tegen de uitbreiding van bedrijfsvolumes, meer bepaald van kantoren, kan die trend niet ombuigen. (redactiedatum: 2/5/2014)

Eerder ja 01/08/2016

Geen uitleg beschikbaar

Dat is een voorbeeld van een intelligente belasing. Ik betaal liever die taks dan dat ik uren in de file verlies.
17 Immigratie & integratie, Opvoeding Het is goed om de inschrijvingsvoorwaarden van kinderen in het secundair onderwijs te reguleren (bijv. om de sociale mix te verhogen).

In Franstalig België wordt sedert 2007 de keuze van de middelbare school door de ouders geregeld volgens verscheidene criteria waardoor men inschrijvingen van vele jaren op voorhand en dus het ontstaan van zogenaamde “gettoscholen” tracht te vermijden. Die criteria proberen de keuze meer bepaald te kanaliseren op basis van het naar school gaan van de kinderen van eenzelfde gezin en van de ruimtelijke nabijheid van het scholenaanbod ten aanzien van de woonplaats van het kind. (redactiedatum: 2/5/2014)

Eerder nee 01/09/2015

Wij onderzochten enkel het parlement van de Franstalige Gemeenschap, waar verschillende wettelijke aanpassingen gebeurden. De decretale wijziging van 18 maart 2010 dient als antwoord op onze vraag vanwege de betrokken politici.

Dat de staat dat wilt doen in overheidsscholen, deert me niet, maar de andere moet ze de keuze geven. Eventueel kan een klein quotum wel worden opgelegd.
18 Maatschappij (andere), Religie Het huwelijk moet enkel toegelaten zijn tussen één man en één vrouw.

Een positief antwoord op die vraag betekent dat men zowel tegen polygamie als tegen het homohuwelijk is. In België mogen personen van hetzelfde geslacht sedert juni 2003 met elkaar trouwen. De criteria inzake leeftijd, instemming en verwantschap zijn dezelfde als voor heterohuwelijken. Sedert 2006 kunnen homokoppels kinderen adopteren onder dezelfde voorwaarden als heterokoppels. (redactiedatum: 2/5/2014)

Helemaal akkoord 01/08/2016

Geen uitleg beschikbaar

De wet voorziet andere vormen van samenwonen. Behoud de specificiteit van het huwelijk tussen een man en een vrouw.
20 Openbaar management (andere), Overheidsbedrijven De overheid mag eigenaar zijn van ondernemigen die onderhevig zijn aan concurrentie (telecom, media, banken, enz.).

Binnen de Europese Unie kunnen overheden geheel of gedeeltelijk eigenaar zijn van handelsondernemingen, op voorwaarde dat het beheer ervan niet in strijd is met de Europese regelgeving inzake eerlijke concurrentie, die verborgen overheidssteun verbiedt, behalve voor ondernemingen die moeten zorgen voor openbare dienstverlening. In sectoren zoals uitgeverij, communicatie en cultuur, staat de Europese Commissie overheidssteun toe om de creativiteit te bevorderen en de verscheidenheid van meningen in stand te houden. (redactiedatum: 2/5/2014)

Eerder ja 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

Waarom mag een crimineel op de kosten van de belastingbetaler leven?
22 Openbaar management (andere), Democratie Alle politieke mandatarissen moeten de inkomsten (incl. voordelen in natura) verkregen uit hun mandaat, openbaar maken.

In België moeten de meeste overheidsmandatarissen, de leiders van ministeriële kabinetten en sommige hoge ambtenaren bij het Rekenhof geregeld een vermogensverklaring indienen, alsmede een lijst van hun mandaten, functies of beroepen. Die lijsten hebben betrekking op alle bezoldigde en onbezoldigde mandaten, openbaar en business. Ze worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De vermogensverklaringen worden onder gesloten omslag ingediend bij het Rekenhof. Ze moeten een beschrijving geven van het roerend en onroerend bezit. Die verklaring dient enkel te worden aangepast wanneer het vermogen verandert. Aangezien deze verklaring strikt vertrouwelijk is, mag ze slechts worden geopend door en onderzoeksrechter in het kader van een gerechtelijke procedure. De vermogensverklaringen worden aan de indieners terugbezorgd na een ononderbroken periode van zes jaar waarin die verplichting niet meer gold. Anders dan in veel buurlanden zijn verkozen politieke mandatarissen in België niet verplicht informatie over hun inkomsten te publiceren tijdens de duur van hun mandaat. (redactiedatum: 2/5/2014)

Helemaal akkoord 25/06/2015

Geen uitleg beschikbaar

Als mandataris is de burger mijn werkgever en die heeft logischerwijze het recht om mijn inkomen te kennen.
23 Religie, Overheidsinstellingen Ambtenaren mogen hun godsdienstige - of filosofische overtuiging kenbaar maken (met hoofddoek, kruisje, pin, enz.) zelfs bij contacten met de bevolking.

In België is het door de wet van 28/04/2011 verboden een volledige sluier (boerka) te dragen, die het gezicht bedekt. Volgens die wet moet iedereen in de openbare ruimte voortdurend herkenbaar zijn en mag het gezicht dus zelfs niet gedeeltelijk worden bedekt. De bezwaren die bij het Grondwettelijk Hof werden ingediend wegens aantasting van de vrije meningsuiting en van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, werden afgewezen. (redactiedatum: 2/5/2014)

Helemaal akkoord 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

Ik kan ambtenaren er niet van weerhouden een eigen overtuiging te hebben. Die ken ik graag.
24 Openbaar management (andere), Overheidsinstellingen Het aantal ministeriële kabinetsmedewerkers moet beperkt worden tot dertig.

Telkens wanneer er een regering gevormd is, bepaalt men het hoogste aantal medewerkers dat elke minister mag aanwerven naargelang zijn diverse bevoegdheden. Dan wordt dat aantal onderverdeeld naargelang de studieniveaus. Wanneer men het heeft over 120 personen, dan gaat het over alle soorten jobs, met inbegrip van de chauffeurs en het onderhoudspersoneel. Die medewerkers kunnen uit ambtenaren worden gerekruteerd. Ministeriële kabinetten zijn nodig omdat een minister zijn naaste medewerkers moet kunnen kiezen op basis van hun geschiktheid om hun politieke opties loyaal en discreet te verwezenlijken. In sommige landen, zoals in Nederland, kunnen ministeriële kabinetten uit minder dan tien personen bestaan. Europese commissarissen hebben een kabinet van een twintigtal medewerkers.

Helemaal akkoord 01/08/2016

Geen uitleg beschikbaar

In de Europese Commissie hebben de commissarissen een twintigtal mensen in hun kabinet terwijl ze wel veel meer verantwoordelijkheden hebben.
25 Openbaar management (andere), Tewerkstelling De verschillen tussen het ambtenarenstatuut en de arbeidsovereenkomsten in de privésector moeten worden weggewerkt.

Wie door de selectieproeven komt, kan rekenen op de stabiliteit van een ambtenarenstatuut en op een bezoldiging (wedde) die vroeger aanzienlijk lager lag dan in de privésector, maar die nu dichter bij dat niveau ligt door de geringe stijging van de lonen in de privésector. Dit betekent dat de verschillen tussen de beroepsinkomsten voor gelijkwaardige functies tijdens de dienstperiodes kleiner worden tussen beide statuten, behalve voor leidinggevende functies. Vroeger werden de inkomensverschillen tussen beide statuten tijdens het beroepsleven gecompenseerd door ambtenarenpensioenen die gemiddeld hoger lagen dan die uit de privésector. Sedert een dertigtal jaar kunnen de pensioenen in de privésector hoger liggen dan de ambtenarenpensioenen, wanneer bedrijven aanvullende pensioenstelsels aanbieden (groepsverzekering enz.) (redactiedatum: 2/5/2014)

Helemaal akkoord 25/05/2014

Geen uitleg beschikbaar

Dat verschil in statuut is anachronistisch. Ook is ze gedeeltelijk verantwoordelijk voor de inefficiëntie van de overheidsdiensten.
26 Economie (andere), Fiscaliteit Er moet een belasting komen op financiële transacties (verkoop van aandelen, obligaties, valuta, derivaten en andere beurstransacties).

Het plan om financiële transacties te belasten – de zogenaamde Tobintaks, naar de naam van de uitvinder ervan – zou per 1 januari 2016 in voege moeten treden in tien Europese landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, België en Nederland. In het begin zou de nieuwe heffing beperkt worden tot verrichtingen op aandelen en waarschijnlijk op sommige obligaties. Bijgevolg zouden de bij de lancering op 30 miljard euro geraamde inkomsten niet hoger liggen dan 4 miljard euro. Het speculatiewerende effect van de TOBIN-taks zal pas werkelijkheid worden wanneer de taks ook zal gelden voor verrichtingen met “afgeleide producten”.

Helemaal akkoord 01/08/2016

Geen uitleg beschikbaar

Die belasting heeft veel meer zin dan de registratierechten bij de aankoop van een woning. We hebben nood aan een intelligenter belastingstelsel.
27 Fiscaliteit De notionele interesten moeten afgeschaft worden.

Dit fiscaal voordeel, dat sedert 2007 van kracht is, geeft elke aan de Belgische vennootschapsbelasting onderworpen firma het recht om van haar belastbare inkomsten een bedrag af te trekken dat overeenkomst met een theoretische interest die berekend is op haar eigen vermogen. Aanvankelijk ging het om een interest van 4%. Voor het aanslagjaar 2015 werd de notionele interestvoet vastgesteld op 2,63% (basisrentevoet) en op 3,13% voor de KMO’s. De aanslagvoet inzake vennootschapsbelasting bedraagt 33,99%, maar de belastbare grondslag kan verdwijnen dankzij de notionele interestaftrek. Dat fiscaal voordeel is vooral nuttig voor vennootschappen die een groot eigen vermogen kunnen aanleggen en in stand houden. Momenteel raamt men het inkomstenverlies voor de Staat op meer dan vijf miljard euro. Verscheidene partijen stellen in hun verkiezingsprogramma van 2014 voor, het systeem van de notionele interestaftrek te vervangen door een verlaging van de aanslagvoet van de vennootschapsbelasting tot 25% van de winst over het boekjaar. (redactiedatum: 2/2/2016)

Eerder nee 01/08/2016

Geen uitleg beschikbaar

Ik ben eerder voorstander van de afschaffing van de vennootschapsbelasting, zelfs als dat een verhoging van de roerende voorheffing betekent.
29 Beroepsvorming, Tewerkstelling Afgestudeerde jongeren moeten gegarandeerd werk krijgen, zelfs als de staat hiervoor meer stages, opleidingen en jobs in de non-profit sector moet financieren.

In landen zoals Duitsland en Nederland, die een goed ontwikkeld systeem van alternerend leren hebben, bedraagt de werkloosheidsgraad bij min-25-jarigen slechts de helft van die In Vlaanderen en een derde van die in Brussel en Wallonië. Tijdens de eerste vijf jaar na het verlaten van de school, worden jongeren in België gedurende gemiddeld 3,5 jaar tewerkgesteld. Bij weinig opgeleide jongeren bedraagt die gemiddelde duur slechts één jaar. Sommige specialisten geven volgende aanbevelingen: (i) zorgen voor een betere combinatie van werk en studie vanaf de leeftijd van 16 jaar en (ii) jongeren vanaf het moment waarop ze als werkzoekenden zijn ingeschreven, een beperkte uitkering te geven (+/- 400€), maar met een betere opvolging van de inspanningen die ze doen om werk te vinden en van de opleiding, op basis van een geïndividualiseerd actieplan naargelang het profiel en de behoeften van de werkzoekende. (redactiedatum: 2/5/2014)

Eerder nee 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

Er zijn betere manieren om jobs voor jongeren te creëren. We moeten de werkloosheid globaal verminderen zonder dat de overheid haar neus in alles steekt.
30 Buitenlands beleid en Europa, Budget en overheidfinanciën Europa moet doorgaan met het opleggen van stricte regels betreffende het begrotingstekort van de lidstaten.

Tijdens de onderhandelingen die de staatshoofden voerden om het Verdrag van Maastricht voor te bereiden, werd er in een politiek akkoord bepaald dat, als een van de criteria om te kunnen deelnemen aan de eenheidsmunt, het jaarlijkse tekort voor de overheidsuitgaven niet meer dan 3% mocht bedragen. Amper was de euro ingevoerd, of verscheidene landen overtraden die regel al, zonder dat Europese Commissie reageerde: Frankrijk en Duitsland waren bij de eerste landen die zich daaraan bezondigden. Wegens de crisis kunnen enkele landen in het zuiden van de eurozone hun overheidsschuld moeilijk financieren tegen een redelijke interest. Er werden hulpplannen ingevoerd, maar die gaan samen met strikte voorwaarden om de overheidsschuld snel terug te dringen en het jaarlijks deficit te beperken tot 3%. Die landen wijten hun toenemende werkloosheid en hun economische achteruitgang aan de door “Europa” geëiste besparingen. (redactiedatum: 2/5/2014)

Eerder ja 01/08/2016

Geen uitleg beschikbaar

De situatie in Griekenland toont voldoende aan dat Europa strikter moet zijn. Een goed bestuurde staat betaalt zijn schulden af in de jaren van hoogconjunctuur.
31 Maatschappij (andere), Justitie In het algemeen zouden misdrijven strenger bestraft moeten worden.

Geen uitleg beschikbaar

Helemaal akkoord 01/08/2016

Geen uitleg beschikbaar

Soms heb ik de indruk dat onschuldigen minder goed beschermd zijn dan criminelen. Criminelen zouden de maatschappelijke kost van hun gedrag moeten terugbetalen.
32 Fiscaliteit Successie- en registratierechten moeten worden vervangen door een jaarlijkse belasting gebaseerd op vermogensaangifte.

De vermogensfiscaliteit in België bestaat hoofdzakelijk op voorheffingen op de roerende en onroerende inkomsten, uit successie , schenkings en registratierechten, uit belasting op de toegevoegde waarde en uit een vermogensbelasting voor rechtspersonen. Samen goed voor nagenoeg 10 miljard. Voor 2010 raamt de Belgische Nationale Bank het netto roerend en onroerend vermogen (onder aftrek van de leningen) van de natuurlijke personen in België op 1792 miljard euro. Dat leidde tot een reële voorheffingsvoet van ongeveer 0,6%, tegenover ongeveer 1% als Europees gemiddelde. Nederland heeft de waarde van het totale roerend en onroerend vermogen van de natuurlijke personen bepaald en kent er een forfaitair jaarlijks inkomen van 4% aan toe. Op dat theoretische vermogen wordt een belasting van 30% geheven, ofwel 1,2% van de waarde van het totale vermogen. Een belangrijk aspect van deze stelling is het invoeren van een jaarlijkse vermogensafgifte. Dergelijke aanpak kan de fiscale fraude inperken. Tegenstanders werpen op dat het patrimonium reeds bij het opbouwen ervan werd belast, en dat dergelijk taks een eigenaar zou verarmen die geen inkomens krijgt van zijn patrimonium. (redactiedatum: 2/5/2014)

Helemaal akkoord 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

Een goed fiscaal systeem is simpel en ontmoedigt fraude. Als we een vermogensbelasting invoeren, zouden we zes bestaande taksen kunnen afschaffen die het vermogen treffen.
33 Sociale zekerheid, Tewerkstelling Om de werkloosheid terug te dringen mag de sociale bescherming van werknemers (bijvoorbeeld de opzegtermijnen) worden afgebouwd.

Geen uitleg beschikbaar

Eerder ja 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

Ik ben solidair met de werklozen. Zij zijn het slachtoffer van onze starre arbeidsmarkt.
34 Immigratie & integratie De voorwaarden voor het verkrijgen van verblijfsvergunningen moeten nog strenger gemaakt worden.

In 2013 verbleven er in België 1.100.000 vreemdelingen op regelmatige wijze. Sedert een tiental jaren nam de jaarlijkse immigratie in België toe van 115.000 personen in 2001 tot 150.000 in 2011. Dat is te verklaren door de uitbreiding van de Europese Unie: de helft van de immigranten komt uit een andere Staat van de Unie. Van de reguliere immigranten komt 17% uit Afrika en 12% uit Azië. Onder de immigranten die niet uit een EU-lidstaat komen, wordt de afgifte van een verblijfsvergunning voor 40% gewettigd door gezinshereniging, studie, humanitaire redenen of het vluchtelingenstatuut. Gelet op de momenteel van kracht zijnde Europese regelgevingen, beschikken de Lidstaten over weinig rechtsmiddelen om de immigratie van werknemers binnen de Unie te regelen: van alle verblijfsvergunningen die in 2011 werden afgeleverd, is 7% gewettigd door bezoldigde activiteiten. Een vreemdeling die België wil binnenkomen vanuit een land dat geen lid is van de Europese Unie, moet verscheidene procedures ondergaan, waarvan de kwantitatieve impact sedert een tiental jaar sterk veranderd is. België binnenkomen via het asielrecht, is sedert verscheidene jaren sterk verminderd. Momenteel wordt meer dan 80% van de aanvragen geweigerd. Bijgevolg is het aantal bij de Dienst Vreemdelingenzaken ingediende dossiers verminderd van 21.500 in 2012 tot 16.000 in 2013. Om een verblijfsvergunning van meer dan drie maanden te kunnen aanvragen om als loontrekker of zelfstandige te werken, moet men eerst een arbeidsvergunning hebben verkregen van de Gewesten, die deze al sedert verscheidene jaren druppelsgewijs toekennen. De verblijfsvergunningen voor studenten, ten slotte, blijven stabiel en worden afgeleverd met de verplichting het land te verlaten in geval van langdurige onderbreking of beëindiging van de studiecyclus. (redactiedatum: 2/5/2014)

Eerder nee 25/05/2014

Geen uitleg beschikbaar

De huidige immigratievoorwaarden zijn goed. Ik spreek daarbij niet over het verleden.
35 Maatschappij (andere), Tewerkstelling Positief-discriminerende maatregelen moeten worden uitgebreid om meer vrouwen in leidinggevende functies te krijgen.

Anders dan de quota die de wet oplegt bij verkiezingen voor politieke mandaten, gebeurt de promotie van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de ondernemingen door middel van aanbevelingen en meer bepaald door het verspreiden van goede handelwijzen. Zo heeft het instituut voor gelijkheid van kansen genoteerd op welke manier een vijftigtal grote en middelgrote bedrijven te werk gaan, zoals: - innoverende aanwervingsmethodes die quota voor vrouwen opleggen onder de kandidaten voor een topmanagementfunctie of voor traditioneel mannelijke functies; - mentorschapsprogramma’s opdat vrouwen zich zouden kunnen spiegelen aan vrouwelijke modellen en aldus gemakkelijker toegang zouden krijgen tot topmanagementfuncties of tot opleidingen; - evenementen en campagnes voor het promoten van vrouwen-empowerment binnen de organisatie en het veranderen van de mentaliteit inzake genderstereotypen; - opleidings en netwerkingsprogramma’s om, hoofdzakelijk voor vrouwen, loopbaanperspectieven te openen, ze te helpen bij het uitbouwen van hun netwerk en ze te coachen; - bezinningsgroepen over zwangerschap en moederschap op het werk en over het verzoenen van privé en beroepsleven; - regels voor het versoepelen van de werkuren, voor deeltijds werk, voor thuiswerk enz. (redactiedatum: 2/5/2014)

Eerder nee 26/06/2015

De Kamer heeft op 24 maart 1994 een wet gestemd die slaat op alle verkiezingen en die eist dat minimum een derde van de kandidaten tot hetzelfde geslacht behoren. Op 14 maart 2002 werd deze eis versterkt voor de Europese verkiezingen.

De discriminerende maatregelen hebben veel negatieve effecten. De periode dat die maatregelen nodig waren, is voorbij.
36 Openbaar management (andere), Urbanisme Een stedenbouwkundige vergunning wordt automatisch verkregen als er binnen de twee maanden geen eindbeslissing aan de aanvrager wordt medegedeeld.

Op de verschillende Belgische overheidsniveaus voorzien de regelgevingen in een maximumtermijn waarbinnen de overheid moet antwoorden op de aanvragen van administratieve vergunningen die door de burgers worden ingediend. Wanneer die termijn verlopen is, kan de aanvrager zich ofwel tot een hoger administratief niveau wenden ofwel een klacht indienen bij een administratieve rechtsmacht. Veel regelgevingen bepalen dat het loutere overschrijden van de termijn moet worden beschouwd als een afwijzing van de aanvraag. Het voorstel wil de toestand omkeren in het voordeel van de burger, namelijk door te stellen dat het overschrijden van de reglementaire antwoordtermijn betekent dat de aangevraagde vergunning wordt verleend. In Frankrijk heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers in oktober 2013 een wet goedgekeurd, die voorschrijft dat, behalve op voorbehouden gebieden, “het stilzwijgen dat de administratieve overheid gedurende twee maanden bewaart over een aanvraag, gelijkstaat met de aanvaarding ervan”. (redactiedatum: 2/5/2014)

Helemaal akkoord 01/08/2016

Geen uitleg beschikbaar

We moeten een einde maken aan het machtsmisbruik. Burgers raken hun rechten kwijt door de administratieve termijnen die zich op illegale wijze alsmaar verlengen. Het omgekeerde wordt echter niet getolereerd: als de burger te laat is, dan wordt hij daarop gewezen ...
37 Bioethiek, Gezondheid Euthanasie moet gemakkelijker toepasbaar zijn voor demente personen die het vooraf hebben aangevraagd.

Euthanasie is erkend als een recht dat elke zieke heeft om zelf te beslissen over leven en dood, voor zover hij zich in de door de wet opgelegde omstandigheden bevindt. Bij volwassenen moet een euthanasieaanvraag een van de twee door de wet van 28 mei 2002 opgelegde procedures volgen: - ofwel de voorafgaande wilsverklaring door iemand die nog in staat is zijn wil uit te drukken. De aanvrager kan zijn voorafgaande verklaring altijd intrekken of wijzigen. De aanvraag zal slechts worden uitgevoerd wanneer de betrokkene (i) lijdt aan een zware en ongeneeslijke accidentele of pathologische aandoening, (ii) bewusteloos is en (iii) zijn toestand onomkeerbaar wordt geacht. - ofwel een uitdrukkelijke vraag van een volwassene op een ogenblik waarop die zijn actuele wil om te sterven nog kan uiten en zich in een medisch uitzichtloze toestand bevindt, Drie geneesheren moeten zich over deze toestand uitspreken. Een verklaring moet ingediend worden bij de controlecommissie van de wet van 2002. (redactiedatum: 2/5/2014)

Helemaal niet akkoord 26/06/2015

Geen uitleg beschikbaar

Euthanasie is een vorm van zelfmoord. Ik veroordeel zelfmoord.
38 Democratie, Budget en overheidfinanciën Bij grote overheidsinvesteringen moet de bevolking vooraf worden bevraagd met een volksraadpleging.

Plannen voor grote werken van algemeen belang mikken per definitie op de lange termijn, terwijl de uitvoering ervan zelf ook lang duurt! Eender welke instantie die zulk een beslissing neemt, moet afstand kunnen nemen van het onmiddellijke voordeel om op lange termijn te denken. In tegenstelling tot het referendum, waarvan het resultaat bindend is voor de overheid die het heeft georganiseerd, kunnen de organisatoren van een volksraadpleging oordelen over de gevolgen die ze er zullen aan geven. Tegenwoordig worden beslissingen over grote werken voorafgegaan door een effectenstudie en door een openbaar onderzoek waarbij de deelnemers vragen kunnen stellen en bezwaren uiten. De initiatiefnemers van het project moeten daarop antwoorden en hun plannen desgevallend corrigeren. (redactiedatum: 2/5/2014)

Helemaal akkoord 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

De geschiedenis toont aan dat corruptie vaak met grote investeringen gepaard gaat. Dat verklaart misschien de investeringsgekte van bepaalde beleidsmakers. De burger moet dus zeker worden geraadpleegd.
39 Fiscaliteit Een 'miljonairstaks' moet het vermogen boven 1 miljoen euro belasten.

Geen uitleg beschikbaar

Eerder nee 14/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

Ik ben voor een vermogensbelasting, maar alleen op het vermogen dat groter is dan één miljoen.
40 Mobiliteit , Overheidsinstellingen Bij grote openbare werken van nationaal belang (bvb. een Gewestelijk Expresnet) moet de federale overheid goedkeuringsbevoegheid krijgen die bindend is voor de gewesten, provincies en gemeenten.

De Vlaamse en Waalse decreten inzake ruimtelijke ordening, meer bepaald het afleveren van bouwvergunningen, staan op geen enkele manier onder de voogdij van de (uitvoerende en/of wetgevende) federale overheid. Die bijzonderheid van het Belgisch federalisme (die men ‘normgelijkwaardigheid’ noemt) dient om te vermijden dat er tussen de Federale en de Gewestelijke Overheid een bevoegdheidsvermenging ontstaat, die aanleiding kan geven tot voortdurende conflicten tussen de centrale overheid en de gewesten. Maar dat heeft voor gevolg dat de actiemiddelen van de federale regering beperkt zijn. In geval van onenigheid over een gewestelijke wetgeving of, bijvoorbeeld, in geval van weigering van een aanvraag van een bouwvergunning, kan de Federale Staat zich enkel tot het Grondwettelijk Hof wenden en dan nog slechts op basis van beperkte en restrictieve criteria. Een Ordonnantie, zoals een decreet van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt genoemd, valt onder een bijzonder stelsel. Aan dat kenmerk van het Belgisch federalisme werd niet geraakt door de zesde staatshervorming. (redactiedatum: 2/5/2014)

Helemaal akkoord 01/08/2016

Geen uitleg beschikbaar

Het is erbarmelijk dat na 20 jaar het GEN in Brussel nog steeds niet operationeel is. De algemene bevriezing van grote projecten zal het verval van onze beschaving teweegbrengen.
41 Overheidsinstellingen Het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk gewest moet worden uitgebreid door inlijving van de zes "faciliteitengemeenten".

Geen uitleg beschikbaar

Helemaal akkoord 26/06/2015

Geen uitleg beschikbaar

Dat is een minimum. We hebben er geen baat bij Brussel te omklemmen. Brussel is immers één van onze belangrijkste troeven.
42 Democratie België moet het bindend referendum op volksinitiatief invoeren.

In België kunnen er op federaal niveau geen referenda worden gehouden op initiatief van het volk. Volgens de Raad van State zou de Grondwet daarvoor moeten worden veranderd. De onlangs goedgekeurde zesde staatshervorming geeft de drie Gewesten de macht om een decreet uit te vaardigen om interne volksraadplegingen te organiseren. Die raadplegingen moeten gaan over zaken waarvoor het Gewest bevoegd is, met uitsluiting van wat betrekking heeft op financiën en op de begroting. Een volksraadpleging verschilt van een referendum doordat het resultaat ervan niet bindend is voor de overheid die ze heeft georganiseerd. Het gaat dus om een advies van de bevolking, dat de organiserende overheid al dan niet kan volgen. Momenteel zijn er, op verzoek van de gemeenteraad of van de bewoners, in Wallonië en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volksraadplegingen toegestaan over materies in verband met de bevoegdheid van het college of van de gemeenteraad. Een aanvraag op initiatief van de bewoners moet worden gesteund door een quorum van ondertekenaars dat verschilt naargelang de bevolking van de gemeente en de stemmen worden pas geteld wanneer 10 tot 20% van de bevolking heeft aan deelgenomen. (redactiedatum: 2/5/2014)

Helemaal akkoord 26/06/2015

Geen uitleg beschikbaar

Zonder de volksraadpleging is democratie een hol begrip.
43 Milieu, Mobiliteit , Fiscaliteit De fiscale aftrekbaarheid van kosten voor bedrijfswagens met gedeeltelijk privégebruik moet worden afgeschaft.

Momenteel vallen de uitgaven in verband met het gebruik van een “firmawagen” ten laste van de onderneming volgens een verdeelsleutel – beroepsgebruik/privégebruik – die wordt bepaald in de arbeidsovereenkomst. Op die uitgaven worden de ondernemingen benadeeld in verband met het terugtrekken van de BTW. Ze mogen maar de helft van de BTW-bedragen die terugtrekken. In februari 2016 publiceerde het federaal Planbureau een studie, waaruit blijkt dat mensen met een bedrijfswagen vaker grotere, duurdere en meerdere wagens hebben. Ze leggen voor privéverplaatsingen ook significant meer kilometers met de wagen af. Deze "overconsumptie" zou zorgen voor een maatschappelijke meerkost van 905 miljoen euro per jaar. (redactiedatum: 2/3/2016)

Helemaal akkoord 01/08/2016

Geen uitleg beschikbaar

Die fiscale aftrek is een stimulans voor vervuilende consumptie. Het is een schoolvoorbeeld van een gecompliceerd belastingstelsel en een onproductieve bureaucratie.
44 Armoede, Fiscaliteit De belasting op inkomens van minder dan 1000 euro per maand moet verdwijnen (zelfs als dit moet worden gecompenseerd door andere belastingen).

Op basis van de inkomstenaangiften van 2013 wordt er belastingvrijstelling verleend aan wie over 2012 een brutojaarinkomen had van minder dan 6.800 EUR, vermeerderd met 1.440 EUR voor het eerste kind ten laste en van 3.720 EUR voor het tweede kind. (redactiedatum: 2/5/2014)

Eerder ja 26/06/2015

Geen uitleg beschikbaar

Dat is een eenvoudige en correcte vorm van progressieve belastingheffing.
45 Buitenlands beleid en Europa Er moet een Europa met twee snelheden komen, waarin België zich kan aansluiten bij lidstaten die economisch sterk zijn.

Binnen de Europese Unie staat ‘versterkte samenwerking’ voor een samenwerkingsprocedure tussen een beperkt aantal Lidstaten (minstens 9) om het uitbouwen van de Europese structuur te versnellen. Die versterkte samenwerkingen moeten de geldende procedures volgen en kunnen worden georganiseerd in het kader van elk beleid van de Unie, behalve van een beleid dat onder exclusieve bevoegdheden valt en van een beleid betreffende de interne markt en de economische en sociale samenhang van de Unie. Elke Lidstaat kan tot een versterkte samenwerking toetreden, op voorwaarde dat hij zich schikt naar de reeds genomen beslissingen. Lidstaten die een versterkte samenwerking willen vormen, richten hun verzoek aan de Commissie, die de aanvraag voorlegt aan de Ministerraad, die ze toestaat na goedkeuring door het Europees Parlement. Het Verdrag van Lissabon voorziet in speciale procedures voor wat betreft het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB). Hetzelfde verdrag heeft speciale samenwerkingen ingevoerd op defensiegebied. (redactiedatum: 2/5/2014)

Eerder ja 25/05/2014

Geen uitleg beschikbaar

Een Europa met twee versnellingen biedt de lidstaten een grotere vrijheid om de integratie te versterken, zonder door de dwarse staten te worden verhinderd.
46 Budget en overheidfinanciën Staatsleningen mogen enkel dienen voor de financiering van infrastructuur (wegen en gebouwen).

Geen uitleg beschikbaar

Helemaal akkoord 26/06/2015

Geen uitleg beschikbaar

We moeten de staatsschuld verminderen, want zij maakt de staat en de enorme interestkosten kwetsbaar. De staatsschuld doet de interestvoeten stijgen: dat is een geschenk aan de kapitalisten.
47 Kultuur & sport De middelen voor sportbeleid moeten vooral ten goede komen aan de sportbeoefening door iedereen, ook als dat ten koste gaat van de topsport, zodat België misschien minder olympische medailles wint.

Door het financieren van de sportbeoefening via scholen en sportclubs die beschikken over een goede en gediversifieerde infrastructuur, draagt de overheid bij tot het verbeteren van de lichamelijke conditie van een groot deel van de jeugd. Zo ontstaat er een grotere basis waaruit men sportbeoefenaars van hoog niveau kan rekruteren. Topsport vergt natuurlijk aanzienlijke financiële middelen, die men overdreven kan vinden omdat er slechts weinig personen van profiteren. Er moet dus een politieke keuze worden gemaakt betreffende de rol van de sport in de huidige samenleving. (redactiedatum: 2/5/2014)

Eerder ja 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

Ik ben er niet erg voor te vinden dat de staat professionele atleten betaalt. Olympische medailles dragen niet tot ons welzijn bij. Als de privésector wil subsidiëren, dan is dat zijn zaak.
48 Democratie Alleen diegenen met het meeste aantal stemmen achter hun naam moeten worden verkozen zonder dat hun plaats op de lijst een rol speelt.

De kiezer kan opteren voor een lijststem of voor naamstemmen ten behoeve van een onbeperkt aantal kandidaten van dezelfde lijst. Lijststemmen worden voor de helft aan de kandidaten bovenaan de lijst toegekend. Dat systeem vermindert de invloed van de kiezer op de verdeling van de parlementaire zetels, wat dus voordelig is voor de partijen en voornamelijk voor hun voorzitters. In 2014 heeft WijBurgers vastgesteld dat 80% van de bevolking het systeem van de devolutieve werking van de lijststemmen wil afschaffen. Met de verkiezingen van 25/5/2014 werden 49 kandidaten een zetel in het parlement geweigerd terwijl een lijstgenoot met minder voorkeurstemmen werd verkozen. Dat vertegenwoordigt 10% van het totale aantal verkozenen. Op 17 oktober 2006 heeft de Brusselse vertegenwoordiger Vincent De Wolf de geschiedenis van de Belgische kieswet behandeld. Zo sprak hij over, zoals hij het noemt, de uitloper van de gefractioneerde stemming. Hij stelt voor om het aantal voorkeurstemmen die kunnen worden uitgebracht tot drie te beperken. Zo wil hij het risico op een oververtegenwoordiging van bepaalde, electoraal beter georganiseerde minderheden inperken. Sommige voorstanders van de devolutieve werking van lijsstemmen beweren het volgende: als enkel de voorkeurstemmen tellen, hebben nieuwe, bekwame, maar nog minder bekende kandidaten helemaal geen kans meer. Politiek wordt zo beperkt tot bestaande kopstukken, BV's of zonen en dochters van bekende politici. (redactiedatum: 2/2/2016)

Helemaal akkoord 13/09/2015 Ja

De laatste jaren is er geen stemming geweest in het Parlement betreffende de toewijzing van kopstemmen. We rapporteren u over de standpunten van de parlementsleden die voorstellen hebben ingediend. Aangezien we maar één datum konden ingeven, hebben we voor 9/2/2015 gekozen. De Kamer: Op 9 februari 2015 hebben de Open Vld-politici Vincent Van Quickenborne en Patrick Dewael een wetsvoorstel ingediend om de overdracht van lijststemmen te beëindigen. Op 14 november 2013 hebben de MR-vertegenwoordigers Bacquelaine, Destrebecq, Goffin, Galant, De Permentier, Gustin en Warzée-Caverenne een wetsontwerp ingediend om de overdracht van lijststemmen alsook van opvolgerlijsten af te schaffen. Vlaanderen: Geen parlementair initiatief in de afgelopen jaren. Wallonië : Op 26 en 27 januari 2015 hebben enkele politici van de MR twee voorstellen gedaan om het devolutieve effect van de lijststem af te schaffen: Jeholet, Crucke, Defrang-Firket, Maroy, Cornet, Bouchez, Durenne, Lecomte, Wahl, Mouyard. In 2015 werd een parlementaire commissie voor de democratische opleving opgericht. Zij bestaat uit 13 vertegenwoordigers en 12 opvolgers. Brussel : Op 3 april 2015 hebben enkele MR-vertegenwoordigers voorgesteld om het devolutieve effect van de lijststem voor de gemeenteraadsverkiezingen in te trekken: Destexhe, d’Ursel en Draps.

De partij beslist wie op de lijst staat. De burger beslist wie verkozen wordt.
49 Sociale zekerheid, Immigratie & integratie Hoe beter een allochtoon inburgert (inburgeringscursus, taalexamens, beroepsopleiding, enz.), hoe meer recht hij krijgt op sociale voorzieningen.

Geen uitleg beschikbaar

Eerder ja 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

Het is vrij logisch dat uitkeringen aan voorwaarden worden onderworpen. Wel is het van essentieel belang dat immigranten de moeite doen om zich te integreren.
50 Milieu, Mobiliteit , Urbanisme Om geluidshinder tegen te gaan, moeten de cargovluchten verder weg van de grote agglomeraties.

Geen uitleg beschikbaar

Eerder ja 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

De economische activiteit die we aan de ene kant verliezen, winnen we aan de andere.
51 Bioethiek, Religie Artsen moeten het gewetensbezwaar kunnen inroepen om hun medewerking te weigeren aan medische handelingen die onverenigbaar zouden zijn met hun overtuigingen.

In België bestaat er voor gewetensbezwaar op een ander gebied dan de legerdienst een wettelijke basis in artikel 350, 2e lid, 6° van het Strafwetboek, gewijzigd door de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking: het gaat erom een patiënte vanaf de eerste raadpleging te informeren over de weigering een zwangerschapsafbreking uit te voeren. Dat recht op gewetensbezwaar geldt voor artsen, verplegend personeel en medische hulpverleners. Toen een vereniging dit aanhangig maakte bij het Grondwettelijk Hof, heeft dit laatste in een arrest van 19/12/91 bevestigd dat de wet van 03/04/90 in overeenstemming is met de Belgische Grondwet. Betreffende het recht op gewetensbezwaar van de arts, meende het Hof dat “de bestreden wet geenszins verhindert dat een arts aan wie een vrouw een ingreep vraagt, kan voorstellen haar op een andere wijze te helpen dan door een abortus, maar dat, wanneer hij niet aan een zwangerschapsafbreking wil meewerken, ze hem verplicht dat vanaf de eerste raadpleging aan de vrouw te zeggen. Ze legt de arts geen enkele andere verplichting op. Op die manier meende de wetgever de gewetensvrijheid van de arts te eerbiedigen, zonder het recht op medische bijstand in het gedrang te brengen voor de vrouw die zich in de door de wet bepaalde omstandigheden bevindt. De wetgever kon redelijkerwijze eisen dat wie niet van plan is een zwangerschapsafbreking uit te voeren, niet wacht om dat te zeggen”. (redactiedatum: 2/5/2014)

Helemaal akkoord 26/06/2015

Geen uitleg beschikbaar

Een tolerante maatschappij moet de morele principes van de mensen respecteren, zolang die met de openbare orde verenigbaar zijn.
52 Overheidsinstellingen, Besparingen & fraude bestrijding De Brusselse gemeenten moeten worden afgeschaft (en hun bevoegdheden overgeheveld naar het Brussels gewest).

In Brussel behoort het beheer van grote ruimten en infrastructuren zoals de Haven van Brussel, de Heizelvlakte, het Koning Boudewijnstadion, het Ter Kamerenbos, het Josaphatpark enz..., momenteel tot de bevoegdheid van de gemeenten. Het opheffen van de gemeenten als bestuursniveau, betekent niet dat de buurtdiensten worden afgeschaft (burgerlijke stand, netheid, animatie). Het Gewest kan perfect zorgen voor het beheer van een netwerk van loketten dat adequaat over zijn grondgebied is gespreid. (redactiedatum: 13/7/2014)

Helemaal akkoord 01/08/2016

Geen uitleg beschikbaar

Brussel heeft het ingewikkeldste regeringssysteem ter wereld. De prijs van al die structuren is buitensporig.
53 Justitie, Veiligheid De overheid moet communicatie van privépersonenen via telefoon, GSM of internet kunnen controleren, ook indien er (nog) geen sprake is van inverdenkingstelling.

De federale regering bereidt een wetsontwerp voor om de Europese richtlijn (2006/24/EG) betreffende het bewaren van gegevens om te zetten in het Belgisch recht. Die richtlijn dient om de telecommunicatieoperatoren en de internetproviders te verplichten de gegevens inzake verkeer en plaats van de gebruikers gedurende een jaar te bewaren, opdat ze beschikbaar zouden zijn in het kader van het bestrijden van de zware misdaad. Het gaat meer bepaald om de gegevens betreffende de oorsprong, de bestemming, de datum, het uur, de duur en het type van communicatie (telefoon, SMS, e mail), alsook om de gebruikte technologie en de plaats ervan. Volgens verscheidene verenigingen voor de verdediging van de mensenrechten zou die wetgeving het beroepsgeheim van diverse beroepen en het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het gedrang brengen, zonder een echte waarborg te bieden inzake de strijd tegen het terrorisme en de zware misdaad. (redactiedatum: 2/5/2014)

Eerder ja 01/08/2016

Geen uitleg beschikbaar

Aangezien ik niets te verbergen heb, heb ik er geen problemen mee om in de gaten te worden gehouden (volgens strikte regels). Dat is de prijs die we moeten betalen voor onze veiligheid en opdat rechtvaardigheid zou geschieden.
54 Milieu Milieunormen moeten worden verstrengd, ook indien dit een verhoging van de consumptieprijzen veroorzaakt.

Geen uitleg beschikbaar

Eerder nee 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

De regels zijn in het algemeen al zeer streng. Laten we een overdaad vermijden.
55 Openbaar management (andere), Justitie, Besparingen & fraude bestrijding Iedereen die te goeder trouw misdrijven aangeeft moet beschermd worden.

De term ‘klokkenluider’, die voortkomt uit de Angelsaksische traditie van de ‘whistleblowers’, slaat op een persoon of op een groep die meent elementen te hebben ontdekt die als ongeoorloofd kunnen worden beschouwd en, onmiddellijk of op termijn, gevaarlijk voor het algemeen belang en voor heel de bevolking of een deel ervan. Bovendien beslist de klokkenluider op onbaatzuchtige wijze die elementen ter kennis te brengen van al dan niet officiële instanties, soms tegen het advies van zijn werkgever of zijn administratieve oversten in. In tegenstelling tot een verklikker, moet een klokkenluider te goeder trouw zijn en geen winst nastreven. In de Europese Unie hebben slechts vijf Staten (het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, Roemenië, Slovenië en onlangs Frankrijk) een volledige wetgeving ingevoerd voor het beschermen en desgevallend schadeloos stellen van klokkenluiders, zowel uit de privé als uit de overheidssector. (redactiedatum: 2/5/2014)

Helemaal akkoord 26/06/2015

Geen uitleg beschikbaar

We moeten eerder de klokkenluiders dan de corrupte mensen beschermen.
56 Gezondheid, Sociale zekerheid De ziekteverzekering moet niet meer terugbetalen dan de prijs van het goedkoopste geneesmiddel.

Geen uitleg beschikbaar

Helemaal akkoord 26/06/2015

Geen uitleg beschikbaar

Concurrentie tussen farmaceutische bedrijven moet mogelijk zijn.
57 Gezondheid, Openbaar management (andere), Besparingen & fraude bestrijding Artsen die onterecht medische attesten afleveren, moeten strenger worden gestraft.

Het afgeven van een vals getuigschrift is een inbreuk op het strafwetboek, zowel door de arts als door de patiënt die zulk een attest gebruikt. Dergelijk gedrag vormt ook valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken in sociale zaken en kan worden vervolgd op basis van het in 2011 in voege getreden sociaal strafwetboek. Die getuigschriften zijn het gevolg van medische ingrepen en zijn gedekt door het medisch geheim. Aangiften moeten worden gedaan bij de provinciale Orde van Geneesheren, die als enige bevoegd is om inzage te vragen van een medisch dossier en te beslissen over een tuchtsanctie en/of klacht in te dienen bij het gerecht. (redactiedatum: 2/5/2014)

Helemaal akkoord 29/06/2015

Geen uitleg beschikbaar

Valse attesten brengen een rampzalige, sociale kost met zich mee.
58 Mobiliteit , Veiligheid De snelheidsbeperkingen van 30 km/u moeten strikt beperkt worden tot de gevoelige punten.

Aanvankelijk was de snelheidslimiet van 30 km/u vooral gericht op de straten rond scholen, sportcentra en markten. Er is een tendens om die maatregel uit te breiden naar hele stadswijken wanneer de wegen intensief worden gebruikt door voetgangers, fietsers of kinderen (om te spelen). Zo is bijvoorbeeld het hele centrum van Brussel (de vijfhoek) aan die regel onderworpen. Een automobilistenbond beweert dat het beperken van de snelheid tot 30 km/u in de bebouwde kom de vervuiling en de reistijd verhoogt, het aantal ongevallen niet vermindert en kan verhinderen dat hulpverleningsvoertuigen goed doorstromen. (redactiedatum: 1/2/2018)

Helemaal akkoord 14/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

De straat is voor de auto's, de voetpaden voor de voetgangers. We moeten ook de auto's respecteren ...
59 Armoede, Sociale zekerheid, Openbaar management (andere) In plaats van sociale huisvestingsmaatschappijen te subsidiëren, moet de overheid aan mensen met een laag inkomen huurcheques toekennen, waarmee zij een huur kunnen betalen.

Die woningcheques zouden worden toegekend onder dezelfde voorwaarden als de toegang tot “sociale woningen”, d.w.z woningen die zijn gebouwd en worden beheerd door organismen die in elk gewest worden gecontroleerd door de overheid. De begunstigden van die cheques wonen bij privé-eigenaars. Sommige landen die dat systeem gebruiken, controleren de gezondheid en de veiligheid van de gesteunde woningen door middel van een bewoonbaarheidsvergunning die van toepassing is op het volledige huurwoningenbestand of op een deel ervan. Men moet er ook voor zorgen dat de overheidssteun niet leidt tot een verhoging van de huurprijzen, vooral op plaatsen waar de vraag groter is dan het aanbod. Er bestaat een andere, ditmaal hybride, samenwerkingsvorm: sociale vastgoedmaatschappijen die het gebouw van een privé-eigenaar huren met een langlopend contract, borg staan voor de huurinkomsten, het gebouw renoveren en aanpassen, het onderverhuren en aansprakelijk blijven voor de manier waarop het wordt bewoond. (redactiedatum: 2/5/2014)

Helemaal akkoord 01/08/2016

Geen uitleg beschikbaar

Woningbeheer is niet de taak van de overheid. Dat doet de privésector efficiënter. De staat moet de gezondheid van de woning controleren en erop toezien dat de huisvestingcheques correct worden verdeeld.
60 Buitenlands beleid en Europa, Budget en overheidfinanciën Europese lidstaten in financiële moeilijkheden moeten kunnen rekenen op Europese solidariteit door middel van «Eurobonds» (Europese schuldcertificaten) tegen lage interestvoeten.

Geen uitleg beschikbaar

Eerder nee 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

Europa heeft geen cadeautjes uit te delen aan de kortzichtige staten die hun schulden hebben doen groeien.
61 Beroepsvorming Ondernemingen moeten aan personeelsvorming en -opleiding een verplicht minimumbedrag besteden dat in verhouding staat tot hun omzet en hun winst.

Behoudens speciale akkoorden in de collectieve arbeidsovereenkomsten voorzien de sociale bijdragen ten laste van de ondernemingen niet in het financieren van de beroepsopleiding van de werknemers. Daarentegen bestaan er verscheidene voorzieningen, meer bepaald de overeenkomst voor individuele beroepsopleiding in de onderneming (IBO), om werkloze werkzoekenden of uitkeringsgerechtigde werklozen een praktische opleiding en beroepservaring te geven. Die IBO-overeenkomst is een contract dat door drie partijen en op initiatief van de gewestelijke dienst voor plaatsing en beroepsopleiding (VDAB, Actiris, FOREM of ADG) wordt gesloten door die dienst, door een werkgever en door een werkzoekende. De duur van de IBO wordt bepaald door bovengenoemde dienst (minstens 1 maand, hoogstens 6 maanden; met in speciale gevallen een mogelijke verlenging tot maximum 12 maanden). Een IBO kan voltijds of deeltijds zijn. Aan het einde van die individuele beroepsopleiding moet de desbetreffende werkgever de werkzoekende leerling in dienst nemen met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, die moet worden uitgevoerd gedurende een periode die minstens gelijk is aan de duur van de IBO. (redactiedatum: 2/5/2014)

Eerder ja 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

62 Sociale zekerheid, Gezin De kinderbijslag moet worden vervangen door een loon voor de ouder die zich met de huishoudelijke taken bezighoudt.

In de jaren vijftig werd er bij elke verkiezing gediscussieerd over de uitkering voor vrouwen aan de haard, dat wil zeggen voor degene die zich liever wijdden aan de opvoeding van hun kinderen dan buitenshuis te gaan werken! Tegenwoordig hebben gezinnen met een of meer kinderen dikwijls het kindergeld en een “tweede” loon nodig om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen en om de noodzakelijke uitgaven te kunnen doen. (redactiedatum: 2/5/2014)

Eerder ja 01/08/2016

Geen uitleg beschikbaar

Het voordeel van die vergoeding is dat ze de sociale zekerheid verbetert van de ouder die zijn baan in functie van de kinderen opgeeft.
63 Opvoeding, Besparingen & fraude bestrijding Na de wettelijke leerplichtleeftijd moet de student die niet slaagt, de reële kost betalen indien hij zijn studies voortzet.

Aangezien de kleuterschool, het lager en het middelbaar onderwijs verplicht zijn, zijn ze gratis. Er kan de ouders geen enkel inschrijvingsgeld worden gevraagd. Studenten uit het hoger onderwijs moeten een inschrijvingsgeld betalen, dat jaarlijks wordt vastgesteld door de regering van elk van de drie Gemeenschappen. Aan de studenten of aan hun ouders kunnen nog andere bedragen worden gevraagd, zoals degene die overeenkomen met de reële kosten. In de Franse Gemeenschap (Federatie Wallonië-Brussel) verschilt het inschrijvingsgeld naargelang het onderwijstype (academisch of niet-academisch hoger onderwijs). Voor dit academiejaar bedroeg het basisinschrijvingsgeld 835 EUR. Er is voorzien in kortingen voor minderbegoede studenten, terwijl beursstudenten zijn vrijgesteld van het betalen van inschrijvingsgeld. In de Vlaamse Gemeenschap wordt het hoger onderwijs georganiseerd in de vorm van opleidingseenheden die overeenkomen met een bepaald aantal kredieten. Elke student schrijft zich in voor het aantal eenheden dat hij wil. Het inschrijvingsgeld wordt dan berekend volgens het aantal gekozen eenheden. In de Franse Gemeenschap bedraagt de door de gemeenschap gedragen gemiddelde jaarlijkse kost van een universiteitsstudent meer dan tienmaal bovengenoemd inschrijvingsgeld. Momenteel bestaan er in het hoger onderwijs al regels ter beperking van het recht van studenten om opnieuw examens af te leggen waarvoor ze gezakt zijn. Ze financieel doen bijdragen aan de kosten die de gemeenschap voor hen maakt, zou hun verantwoordelijkheidbesef bijbrengen. (redactiedatum: 2/5/2014)

Helemaal akkoord 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

Onderwijs betekent niet dat we jongeren met diploma's moeten overstelpen. Belangrijker is het dat we hen via het onderwijs verantwoordelijkheid bijbrengen.
64 Buitenlands beleid en Europa, Economie (andere), Tewerkstelling De Europese Unie moet ijveren voor de harmonisering van de minimumlonen in Europa.

Geen uitleg beschikbaar

Eerder ja 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

Dat proces is soms moeilijk overeen te stemmen met de soevereiniteit van de staten.
65 Buitenlands beleid en Europa, Economie (andere) België stapt beter uit de eurozone.

Specialisten inzake monetaire kwesties zijn verdeeld over de vraag of de eurozone in haar huidige vorm moet worden behouden. De tegenstanders van het behoud van de eurozone leggen de nadruk op het feit dat, onder invloed van Duitsland, dat de grootste bijdrage levert inzake financiële hulp aan in moeilijkheden verkerende landen uit de eurozone, de Europese Centrale Bank (ECB) een restrictief monetair beleid voert dat een duurzame rem zet op de economische groei, meer bepaald in de zogenaamde “zuidelijke” Staten, die gedwongen worden om hun overheidsuitgaven in te perken om hun schuld af te bouwen tegen een tempo dat ze in een toestand van stagnatie of zelfs van deflatie brengt. Wat automatisch zou leiden tot een toename van hun schuldenlast... De verklaring voor dat monetair beleid schuilt in de meningsverschillen tussen de landen van de zone over de doelstellingen op middellange termijn: Duitsland geeft op monetair gebied voorrang aan het bijeenbrengen van begrotingsoverschotten om het hoofd te bieden aan de toekomstige uitgaven wegens de veroudering van de bevolking. De Staten met een positieve demografische situatie verwachten dat een beheerste inflatie (tussen 2 en 3%) hun binnenlandse consumptie en de investeringen zal aanzwengelen en bijgevolg zal leiden tot een snellere vermindering van de openbare schuld... Sommige voorstanders van het in stand houden van de eurozone beweren dat een collectieve uitstap (of een uitstap van een individuele Staat) zal leiden tot een devaluatie van de nieuwe nationale munt, die omgekeerd evenredig zal zijn met het gewicht van zijn BBP in de zone. Gezien de internationalisering van het bankensysteem zouden de nieuwe nationale munten voortdurend worden aangevallen en zou hun nationale economie worden vernietigd. Dat zou men kunnen verhelpen door van de nieuwe Duitse Mark een reservemunt te maken, naast de dollar, zowel voor de binnen-Europese handel als voor die met de rest van de wereld (zoals dat nu het geval is voor petroleumproducten en voor de luchtvaart). (redactiedatum: 2/5/2014)

Helemaal niet akkoord 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

Een land dat zo klein is als het onze zou gek zijn om niet op de Europese integratie in te zetten.
66 Buitenlands beleid en Europa, Democratie Het Europees parlement moet eender welke wetgeving kunnen voorstellen, zonder af te hangen van andere instellingen met een monopolie inzake wetgevend initiatief.

Geen uitleg beschikbaar

Eerder ja 01/08/2016

Geen uitleg beschikbaar

Momenteel lijkt het Europees Parlement wel een beetje op een circus. De vraag is of we een democratie op Europees niveau willen.
68 Buitenlands beleid en Europa, Economie (andere) De Europese instanties moeten technische normen op elkaar afstemmen voor het gemakkelijk uitwisselen van goederen en diensten binnen Europa, bijvoorbeeld gestandaardiseerde opladers van elektrische toestellen.

Geen uitleg beschikbaar

Helemaal akkoord 30/11/2015

Geen uitleg beschikbaar

69 Democratie, Overheidsinstellingen Het moet wettelijk mogelijk worden tweetalige lijsten in te dienen voor de verkiezingen van het Brussels Parlement.

Geen uitleg beschikbaar

Eerder ja 30/11/2015

Geen uitleg beschikbaar

Ik ben bewust dat hiermee de structurele evenwichtsoefening tussen de twee taalgemeenschappen moeilijker wordt.
70 Overheidsinstellingen België zou beter functioneren met minder bevoegdheden voor de gemeenschappen (ten gunste van de gewesten of de federale overheid).

Te Brussel vallen het sport en het jeugdbeleid momenteel onder de bevoegdheid van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap. Een overdracht van die bevoegdheden aan het Brussels Gewest zou dat Gewest in staat stellen de sportverenigingen en activiteiten voor de jeugd te subsidiëren, zonder er een eentalig kader aan op te leggen. Wanneer het Brussels Gewest zou beschikken over de bevoegdheden die nu aan de Gemeenschappen toebehoren, zou het een meertalige regionale TV-zender kunnen oprichten, tweetalig onderwijs kunnen organiseren en zelf kunnen beslissen over het subsidiëren (van het bouwen) van kinderdagverblijven en scholen. Overigens kan men zich afvragen of het Brussels Gewest groot genoeg is om bijvoorbeeld het hoger onderwijs te beheren. Door de kinderbijslag over te dragen aan de Gewesten in plaats van aan de Gemeenschappen, gaat de zesde staatshervorming in de zin van het voorstel. (redactiedatum: 1/4/2014)

Spreek mij niet uit 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

71 Kultuur & sport, Opvoeding Het aanleren van een muziekinstrument of van een andere artistieke discipline moet deel uitmaken van het programma van het basisonderwijs.

Tegenwoordig voorzien de verplichte cursussen en activiteiten in het basisonderwijs niet in het leren bespelen van een muziekinstrument of in het aanleren van een andere kunsttak. Die opleidingen worden georganiseerd door academies, die meestal gemeentelijke initiatieven zijn. (redactiedatum: 1/4/2014)

Helemaal akkoord 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

Door oefening worden de gevoeligheid en de zin voor zelfoverschrijding aangescherpt.
72 Buitenlands beleid en Europa, Energie Om de energietoevoer te verzekeren moet de Europese Unie verbieden dat méér dan één derde van ons aardgasverbruik uit eenzelfde regio komt of doorheen hetzelfde land wordt aangevoerd.

Geen uitleg beschikbaar

Helemaal akkoord 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

We mogen niet op één paard wedden.
73 Bioethiek, Gezin, Opvoeding Het onderwijs moet de verschillende seksuele oriëntaties op een neutrale manier voorstellen, zonder waardeoordeel.

Geen uitleg beschikbaar

Eerder nee 01/08/2016

Geen uitleg beschikbaar

Dat is een belangrijke, filosofische keuze die niet door de overheid moet worden opgelegd. Scholen moeten zich kunnen profileren.
74 Maatschappij (andere), Gezondheid Het rookverbod in de horeca moet worden versoepeld.

Sinds juli 2011 mag er niet meer worden gerookt in het gesloten gedeelte van elke horecazaak (hotel, restaurant, café enz.), behalve wanneer ze beschikt over een rookruimte waarvan de oppervlakte niet groter mag zijn dan 25% van de volledige oppervlakte van de zaak. (redactiedatum: 1/4/2014)

Helemaal akkoord 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

Leve de vrijheid! Als rokers een koffie onder rokers willen drinken, waarom zouden we hen dan tegenhouden?
75 Bioethiek, Gezondheid De kosten van een abortus moeten door het ziekenfonds worden terugbetaald.

Sedert 2002 worden de medische kosten voor abortus terugbetaald door de ziekteverzekering (RIZIV), althans wanneer die wordt uitgevoerd in een ziekenhuis of in een centrum voor gezinsplanning en wanneer de persoon in kwestie in regel is met de ziekenfondsbijdragen. (redactiedatum: 1/4/2014)

Helemaal niet akkoord 01/09/2015

Geen uitleg beschikbaar

De mutualiteit helpt mensen met ziektekosten. Zwangerschap is echter geen ziekte. Veel burgers keuren abortus af en worden daarenboven gedwongen om dat met hun belastinggeld te financieren.
76 Maatschappij (andere), Bioethiek, Gezondheid, Veiligheid Het persoonlijk gebruik van softdrugs moet strafbaar worden gemaakt.

Sedert een ministeriële richtlijn uit februari 2005 is het een volwassene enkel toegestaan 3 g cannabis op zich te hebben voor persoonlijk gebruik. Elke andere vorm van bezit en/of verbruik is verboden in België. Ze verbiedt minderjarige zowel cannabis als andere drugs in bezit te hebben of te gebruiken, ongeacht de hoeveelheid en de omstandigheden.

Helemaal akkoord 30/06/2015

Geen uitleg beschikbaar

Verslaving ligt aan de basis van misdadige praktijken die vaak in handen zijn van de maffia. Afhankelijke personen verliezen de controle over hun gedrag en zullen uiteindelijk bedelen of geld stelen om in hun consumptie te voorzien.
Onderwerp Vraag Antwoord Datum van antwoord Stem in het parlement Persoonlijke commentaar Persoonlijke link
 • Vraag nr. 31 betreffende het thema

  In het algemeen zouden misdrijven strenger bestraft moeten worden.

 • De politicus antwoordde: Helemaal akkoord , op 01/08/2016
 • Zijn korte reactie:

  Soms heb ik de indruk dat onschuldigen minder goed beschermd zijn dan criminelen. Criminelen zouden de maatschappelijke kost van hun gedrag moeten terugbetalen.

Schrijf u in en krijg volledige toegang hier